โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

General Dapong Ratanasuwan
Minister of Education
Ministry of Education
, Thailand


ประวัติส่วนตัว

 • เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2496
 • คู่สมรส พล.ท.หญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
  (ม.วศ.ประสานมิตร) รุ่นที่ 11

 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • หลักสูตร Captain to Major Course, New Zealand Army

 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 63

 • วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 42

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2549

ประวัติการทำงาน

Find us on FacebookFollow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 

 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายโยธิน มูลกำบิล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางรัตนา ศรีเหรัญ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
.

Bookmark and Share

 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

 • ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี

 • ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

 • เสนาธิการทหารบก

 • รองผู้บัญชาการทหารบก

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2557)

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558
  ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559)

ประวัติทางสังคม


สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Minister, Ministry of Education

ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ผ่านมา : พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ประวัติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ผ่านมา : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   AmazingCounters.com
 


  
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net