โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี ร้องทุกข์ถึงรัฐมนตรี สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 • เกิดวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๙
 ประวัติการศึกษ
 • ประถมศึกษา : โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ ๑ ของจังหวัด)
 • มัธยมศึกษา : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 ประวัติการทำงาน
 และประสบการณ์
 การทำงานทางการเมือง
 • มาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๒๙, ๒๕๓๑, ๒๕๓๕/๑, ๒๕๓๕/๒, ๒๕๓๘, ๒๕๓๙, ๒๕๔๔, ๒๕๔๘, ๒๕๕๑
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ปี ๒๕๒๙ ๒๕๓๑
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๓๑
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๓๒
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๓๓
 • โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปี ๒๕๓๒ ๒๕๓๕
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี ๒๕๓๕
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๓๗
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี ๒๕๓๙ ๒๕๔๐
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ปี ๒๕๔๐ ๒๕๔๓
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ปี ๒๕๔๐ ๒๕๔๓
 • ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี ๒๕๔๔ ๕ ม.ค.๒๕๔๘
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๔๘, ๒๕๕๑
 • รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปี ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
  ถึง
  วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
  ผลงาน
 • ปี ๒๕๒๙ ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส.ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
 • ปี ๒๕๓๐ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากสหรัฐอเมริกา ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
 • ปี ๒๕๓๓ ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔ ปี ของการสถาปนาสถาบัน
 • ปี ๒๕๓๔ ได้รับเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี ๒๕๓๗ ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี ของการสถาปนาสถาบัน
 • ปี ๒๕๔๕ นักศึกษาเก่าดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ ๑๒๐ ปี)
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี ๒๕๓๘

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

 
S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550