โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษ
 • ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองของผู้บริหารระดับสูง พ.ศ. 2545 สถาบันพระปกเกล้า

 • ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ.2525

 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม

 ประวัติการทำงาน
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (9 ส.ค.2554 - ปัจจุบัน)

 • 2550 - 2554 รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

 • 2544 - 2548 โฆษกกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
  และกรรมการประสานงานวิปรัฐบาล

 • 2520 - 2542 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

 • 2543 - 2544 นายกสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์

 • ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของหมู่บ้าน อพป. ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สภากาชาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจกาฬสินธุ์

 • ทำงานด้านการเมืองร่วมกับสามี (ส.ส.สังข์ทอง ศรีธเรศ) 7 สมัย ด้านการศึกษา ศิลปะ
  และวัฒนธรรม

 ผลงาน
 ด้านการเมือง
 • 1 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 1

 • 26 ม.ค. 2551 - 9 พ.ค. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 1

 • 6 ก.พ. 2548 - 6 ก.พ. 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 1

 • 6 ม.ค. 2544 - 6 ม.ค. 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 5

 เครื่องราช
 อิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

 
S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550