.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 218/2562
ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน ป.ย.ป. แก่บุคลากรส่วนกลาง


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง (สป., สพฐ., สกศ., สอศ.) และหน่วยงานในกำกับ จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดขึ้นในหน่วยงานส่วนกลาง

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการโดย ป.ย.ป.ศธ. ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ประเด็นเร่งด่วน รวมทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยงานในโปรแกรม eMEMSCR ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติมาหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการสื่อสารเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานและบุคลากรส่วนกลางรับทราบ เพื่อให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ศธ. ต้องสร้างการรับรู้รอบด้าน 360 องศา ที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกระบบและทุกหน่วยงาน เพราะยิ่งบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ eMEMSCR มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่ ศธ. มากเท่านั้น

นอกจากการประชุมครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมา ศธ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (ศธภ./ศธจ.) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เบลล่าบี จ.นนทบุรี เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดและภาคภูมิศาสตร์ องค์กรหลักทุกองค์กร สร้างการรับรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

แต่การที่ ศธ.จะมีการทำงานเชิงสื่อสารออนไลน์ หรือสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร ก็คงไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้มากนัก เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่หากเรามีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเช่นการอบรมครั้งนี้ จะเป็นการสื่อสารสองทาง และก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การทำงานในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านหลักการการทำงาน โดยกลุ่ม ป.ย.ป. ซึ่ง ก.พ.ร.กำหนดให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานต้องมี ป.ย.ป. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงการทำงานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ นำข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่เชื่อมโยงกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายอำนาจ ฝากให้ข้อคิดด้วยว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้มีกลไกและวิธีการประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และที่สำคัญเพื่อให้การพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ทั้ง 23 ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายของชาติที่กำหนดอย่างแท้จริง

นางสาวนิติยา หลานไทย ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. กล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ.ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายของประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและประสานแผนงานโครงการของกระทรวง ระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง

ศธ.จึงจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศของ ศธ. และเป็นหลักในการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด ศธ.

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานงาน สศช. และคณะ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาประเทศ, การเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ที่สำคัญการประชุมดเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานส่วนกลางในการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR

Written by อานนท์ วิชานนท์
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  216 ประชุม คกก.กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 3/62
  213 สอ.สป.จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  198 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.462
  194 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ย.ป.ศธ.
  183 ประชุม ก.ค.ศ.5/62
  171 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.3/62
  152 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
  132 ประชุม ก.ค.ศ.3/62
  115 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.
  110 ผลประชุม กช.1/62
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ