.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 217/2562
การประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration to Advance Partnership on Education for Sustainability


นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration on Advancing Partnership for Education for Sustainability เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรมThe Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainability in ASEAN เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรมThe Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นั้น

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และหลังจากพิธีเปิดการประชุม เนื่องจากแนวคิดในการจัดทำร่างปฏิญญาดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของประเทศไทย ผู้แทนประเทศไทยจึงได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมครั้งนี้ โดยในช่วงเปิดการประชุม ผู้แทนไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิก และเห็นควรใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในการยกระดับความร่วมมือระหว่างกันผ่านการจัดทำปฏิญญาฯ โดยเอกสารฉบับดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของประเทศไทยในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกทั้งหมด ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่ได้ให้การสนับสนุนและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำร่างปฏิญญาดังกล่าว ได้แก่ สำนักเลขาธิการซีมีโอกาสสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพ สำนักงานยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการอาเซียนUNESCO Bangkok, UNICEF EAPRO และ UNICEF Thailand

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ปฏิญญาฯ กรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับร่างปฏิญญาดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามกระบวนการที่กำหนดไว้ของอาเซียนเพื่อให้ทันต่อการนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป

Written by สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
Photo Credit สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  211 รองปลัด ศธ.หารือเปิดสอนภาษาไทยในโมร็อกโก
  209 รองปลัด ศธ.หารือหลักสูตรภาษาอาหรับ ที่โมร็อกโก
  208 รองปลัด ศธ.เยือนโมร็อกโก
  182 ตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคซีมีโอ 2 ศูนย์ในไทย
  128 หารือกับ ออท.เยอรมนี
  105 หารือกับผู้เชี่ยวชาญการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯ
  096 หารือความร่วมมือไทย-อินเดีย
  094 หารือกับ Indiana University
  012 หารือกับ ออท.ปากีสถาน
  464 หารือกับ AUT นิวซีแลนด์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ