.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 216/2562
ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 3/2562


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมจ่ายเงินกองทุนเสมาฯ ให้นักศึกษา-ครูที่มีสิทธิ์รับทุนฯ แต่ยังไม่ได้ 311 ราย จ่ายเงินในวันที่ 8 ก.ค.นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ มีมติเห็นชอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และจ่ายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินการจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวม 311 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,029,734 บาท แบ่งเป็น

- ทุนพยาบาล จำนวน 252 คน เป็นเงิน 14,970,000 บาท
- ค่าจ้างครูอัตราจ้าง (สพฐ.) จำนวน 59 คน เป็นเงิน 10,059,734 บาท

ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน มีการดำเนินการอย่างรอบคอบ มีข้อมูลหลักฐานอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ หนังสือรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมตราประทับสถานศึกษา และให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบขอรับเงินคืนพร้อมยืนยันตัวตนด้วยตนเอง ตลอดจนผู้บริหารของต้นสังกัด ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือรับรองอีกขั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีพิธีมอบเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ความคืบหน้าการดำเนินการทางคดีและวินัย กรณีนางรจนา สินที

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการทางคดีและวินัย
- กรณีนางรจนา สินที
กระทำการทุจริตในการจัดสรรเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตนั้น ขณะนี้ทางคดีอาญาอยู่ระหว่างขั้นตอนการไต่สวนและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
- กรณีวินัยข้าราชการด้านความผิดทางละเมิด มีการเชิญบุคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวนสิบกว่ารายเข้าชี้แจงแล้ว มีความคืบหน้าร้อยละ 60 คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2562

จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานกองทุนเสมาฯ เพื่อจัดการระบบจัดสรรเงินกองทุน

กองทุนเสมาฯ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เพื่อจัดการระบบจัดสรรเงินกองทุนให้มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุน เมื่อกระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อกลับมาแล้ว จะนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ พิจารณาอนุมัติเงินทุนฯ

จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะขออนุมัติหลักการ การจ่ายเงินและแจ้งผลการอนุมัติเงินทุนฯ ไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาเปิดบัญชีสำหรับรับเงินทุนฯ และนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเปิดบัญชีเพื่อรับทุนจากสถานศึกษาต่อไป

ขณะเดียวกัน สถานศึกษาจะนำส่งเอกสารการโอนเงินให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ (ฉบับจริง) มาเก็บรวบรวมไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีประสิทธิภาพดีมาก

ใช้งบประมาณ สพฐ. จ่ายค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ มีมติหยุดจ่ายเงินค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ครูอัตราจ้าง สังกัด สพฐ.) เนื่องจากกองทุนเสมาฯ มีเงินไม่เพียงพอ โดยจะเปลี่ยนไปใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ่ายแทน ส่วนทุนพยาบาลสำหรับนักศึกษายังคงใช้เงินกองทุนเสมาฯ จ่ายตามปกติ

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ปกรณ์ เรืองยิ่ง
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
   
  213 สอ.สป.จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  198 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.462
  194 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ย.ป.ศธ.
  183 ประชุม ก.ค.ศ.5/62
  171 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.3/62
  152 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
  132 ประชุม ก.ค.ศ.3/62
  115 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.
  110 ผลประชุม กช.1/62
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ