.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 215/2562
ผลการประชุม ป.ย.ป.ศธ. 5/2562


นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อนป.ย.ป.ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุมัติหลักการ "ยุทธศาสตร์ ศธ." เน้น 4 ด้าน

ที่ประชุมอนุมัติหลักการ ความสำคัญและตำแหน่งของยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศใน 4 ด้าน คือ

1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) ปรับปรงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขา ป.ย.ป.ศธ. ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.สป.) ตั้งคณะทำงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 โดยปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

เห็นชอบกรอบหลักการแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565)

ที่ประชุมเห็นชอบกรอบหลักการ สำหรับการวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของ ศธ. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนำเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไป

เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามภารกิจ

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้ กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ป.ย.ป.ศธ. ให้มีความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจของ ป.ย.ป.ศธ. ที่แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มนโยบายและความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 3) กลุ่มแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 4) กลุ่มติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 5) กลุ่มสื่อสาร และเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.

สำหรับอำนาจหน้าที่ของ ป.ยป.ศธ. มีดังนี้

1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง
2) เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ
3) งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
4) เป็นเจ้าภาพในการกำกับติดตามการดำเนินการของส่วยราชการ และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
5) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
6)ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
7) ประสานเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
8) เผยแพร่และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้

  • ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ สศช.ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน เพื่อชี้แจง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุง/จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 2) ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

  • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่ง สศช.อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณารายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1) ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) ปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3) ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 4)ปรับปรุงตามผลการพิจารณาขอทบทวนแผนจากหน่วยงานต่างๆ

  • ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

  • ความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการตระหนักรับรู้และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านสถาบันการศึกษา สศช. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอบรมและประกวดผลงานเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับนิสิตนักศึกษา ผ่านการออกแบบเป็นผลงานที่จับต้องได้ ที่มีความสอดคล้องและสะท้อนแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ ใน 3 ประเภท 1) เสื้อผ้า 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย 3) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ส่วน ม.มหิดล และ ม.ธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน

  • การดำเนินงานในระยะต่อไป 1) สศช.จะดำเนินการชี้แจงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 2) สศช., ก.พ.ร., สำนักงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.กรมบัญชีกลาง, สำนักงบประมาณ จะร่วมกันหารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานกับระบบ eMENSCRในช่วงเดือนมิถุนายน 2562  3) สศช.กำหนดจัดงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างถ่องแท้ให้กับประชาชน 4) สศช.จะจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน รายไตรมาส สำหรับช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบในช่วงเดือนสิงหาคม 2562

รับทราบการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR

ที่ประชุมรับทราบ การนำเข้าข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานตามสายงานการบังคับบัญชา (M7) ในระบบ eMENSCRโดยระบบได้เปิดให้นำเข้าข้อมูลได้ถึง 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งปัจจุบัน (24 มิถุนายน 2562) ยังคงดำเนินการกรอกข้อมูลได้ตามปกติ ฝ่ายเลขาฯ ป.ย.ป.ศธ. คาดว่าระบบจะปิดการนำเข้าข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สป., สพฐ., สกศ., สอศ. และหน่วยงานในกำกับ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 379/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

Written by อานนท์ วิชานนท์
ข้อมูล กลุ่มสื่อสารและเลขานุการ ป.ย.ป.ศธ.,
และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.

Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  213 สอ.สป.จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  198 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.462
  194 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ย.ป.ศธ.
  183 ประชุม ก.ค.ศ.5/62
  171 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.3/62
  152 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
  132 ประชุม ก.ค.ศ.3/62
  115 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.
  110 ผลประชุม กช.1/62
  097 นโยบายรับนักเรียนอนุบาล1
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ