.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 213/2562
สอ.สป.ศธ
.จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่เพชรบุรี


สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.สป.ศธ.) จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 มุ่งหวังให้บุคลากรทำงานเป็นทีมมากขึ้น มีจิตมุ่งบริการที่ดี เสียสละ และน้ำใจให้กันและกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "สนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยไมตรีที่มีธรรมาภิบาล"

วันนี้ (21 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศธ., นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพิธีเปิดที่กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เช่น การศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา การบริหารจัดการองค์กร และการน้อมนำพระราชดำริและแนวทางการดำเนินการในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

การสัมมนาครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของ สอ.สป. และกิจกรรมการสร้างทีมงานและจิตมุ่งบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อค่านิยมที่พึงประสงค์ มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น มีจิตมุ่งบริการที่ดี เกิดการเสียสละ และมีน้ำใจให้กันและกัน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรเข้าร่วม 120 คน

สำนักอำนวยการ สป. ถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมาก เพราะทำงานทั้งในภาพรวมของกระทรวง และ สป. ตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) การจัดระบบการอำนวยการและประสานราชการ 2) การพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล 3) การพัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพย์ 4) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการ

นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาเห็นว่าบุคลากร สอ.สป. มีความรับผิดชอบสูงในการทำงานมาโดยตลอด จึงขอชื่นชมในความทุ่มเทการทำงานร่วมกัน ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมีความรักและสามัคคีกัน เพื่อร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการทำงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ สอ.สป. "สนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยไมตรีที่มีธรรมาภิบาล"

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่,
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
ภาพเพิ่มเติม
Facebook
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  198 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.462
  194 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ย.ป.ศธ.
  183 ประชุม ก.ค.ศ.5/62
  171 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.3/62
  152 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
  132 ประชุม ก.ค.ศ.3/62
  115 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.
  110 ผลประชุม กช.1/62
  097 นโยบายรับนักเรียนอนุบาล1
  092 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/62
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ