.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 198/2562
ผล
การประชุม
ป.ย.ป. 4/2562


นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.ในภูมิภาค

ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) โดยให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ตาม (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. ในภูมิภาคทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

1) ภาคภูมิศาสตร์ 6 ภาค (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน) โดยมีศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร์แต่ละภาคเป็นประธาน และรองศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร์แต่ละภาคเป็นเลขานุการ

2) ภาค 1 - 18 โดยมีศึกษาธิการภาค 1 - 18 แต่ละภาค เป็นประธาน และรองศึกษาธิการภาคเลข 1 - 18 แต่ละภาค เป็นเลขานุการ

3) ระดับจังหวัด/กรุงเทพฯ  มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน ป.ย.ป. ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า การถ่ายอำนาจการทำงานจากส่วนกลาง (ป.ย.ป.ศธ.) ลงไปตามระดับชั้น ควรเป็นอำนาจทางกฎหมาย เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ไม่ควรเป็นการถ่ายอำนาจในเชิงบังคับบัญชา เพื่อมุ่งหวังให้เป็นอำนาจที่เชื่อมโยงไปถึงการบริหารงานทั้งระบบ

 

อนุมัติหลักการยกร่างรูปแบบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.

ที่ประชุมอนุมัติหลักการ ให้มีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ยกร่างรูปแบบแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน ป.ย.ป. ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ. เป็นคณะทำงาน เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีรูปแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลใกล้เคียงกัน และเพื่อให้กลไกการทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนการออกแบบกระบวนการทำงานรองรับระบบ eMENSCR ของ ศธ. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2562 ดังนี้

  • ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และการปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและมีความสอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ.2561-2565) ของยุทธศาสตร์ชาติ

  • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สศช. กำลังดำเนินการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน

  • ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งได้ออกระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

  • ความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

สำหรับการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2562) จะจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Written by อานนท์ วิชานนท์
ข้อมูล กลุ่มสื่อสารและเลขานุการ ป.ย.ป. ศธ.
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  194 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ย.ป.ศธ.
  183 ประชุม ก.ค.ศ.5/62
  171 ประชุม ป.ย.ป.ศธ.3/62
  152 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
  132 ประชุม ก.ค.ศ.3/62
  115 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.
  110 ผลประชุม กช.1/62
  097 นโยบายรับนักเรียนอนุบาล1
  092 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/62
  087 ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ