.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 173/2562
ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

หารือโครงสร้างภารกิจใหม่ของ สกศ.

ที่ประชุมได้หารือ เกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งจะเปลี่ยนผ่านสู่ “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ” ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยจะมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ ควรจัดลำดับความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ, การมีสำนักความร่วมมือ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่สื่อสารและรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ควรมีความเชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ สกศ.ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงสร้างภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 2 ราย คือ

     1) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ แทนนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด
     2) ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนรองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

รับทราบผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. ปี 2562

ที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 คือ

     1) พล.อ.พหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ในคณะกรรมการสภาการศึกษา
     2) ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ในคณะกรรมการสภาการศึกษา

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สกศ.

   
  118 มาตรฐานการศึกษาของชาติ สู่การยกระดับคนไทย 4.0
  082 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/62
  333 แนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ
  229 ประชุมสภาการศึกษา 3/61
  213 การศึกษาเพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
  170 สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
  133 คกก.สภาการศึกษาอนุมัติเพิ่ม 36 สพม.
  021 ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
  016 ประชุมสภาการศึกษา 1/2561
  514 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ