.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 171/2562
ผลประชุม ป.ย.ป. ศธ. 3/2562


นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รับทราบการติดตามผลการนำเข้าข้อมูลระบบ eMENSCR

นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการทุกหน่วยงานของ ศธ. เกี่ยวกับเรื่องกรอบความคิด แนวทางการทำงาน ข้อประเด็นสงสัย หรือปัญหาที่พบในการใช้ระบบ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform อ่าน: อีเมนเซอร์) ซึ่งเป็นระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการรวบรวมข้อมูล eMENSCR ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ทุกกระทรวงได้นำส่งแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบ จำนวนทั้งสิ้น 16,699 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศจำนวน 6,775 แผนงาน/โครงการ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนความมั่นคง จำนวน 9,924 แผนงาน/โครงการ

รับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะการปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและมีความสอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565), ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้เตรียมการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, การแถลงข่าวความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562, ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 ก่อนบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไป, ความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีความคืบหน้า เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ตาม QR Code

รับทราบกลไกการติดตามขับเคลื่อน ป.ย.ป.ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกลางและภูมิภาค

ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 379/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ภารกิจการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีกลไกและแนวทางการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สร้างการรับรู้ด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนมีการประสาน เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1) คณะอำนวยการขับเคลื่อนฯ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้นำการขับเคลื่อน  ป.ย.ป.ศธ. (นายอำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นเลขานุการ

2) คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยมีผู้แทนจาก 5 องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน

3) คณะกรรมการฝ่ายประสานงานฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานคณะกรรมการ และนางชื่นฤดี บุตะเขียว เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ ก.พ.ร. สป.ไปพิจารณาตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับภาคต่อไป

ในส่วนของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ป.ย.ป. ศธ. นั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ ป.ย.ป.ศธ. ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2562

Written by อานนท์ วิชานนท์
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  152 ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย
  132 ประชุม ก.ค.ศ.3/62
  115 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ.
  110 ผลประชุม กช.1/62
  097 นโยบายรับนักเรียนอนุบาล1
  092 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/62
  087 ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  073 เผยแพร่บทความนำประชากรวัยเรียนกลับเข้าระบบการศึกษา
  065 ตรวจเยี่ยม รร.นานาชาติรักบี้ ชลบุรี
  061 คำสั่งมอบอำนาจรองปลัด ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ