.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 167/2562
รมช.ศธ.บรรยาย "ภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ" ในการประชุม ทปอ.


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "โครงการและภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีที่มาจากความประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขึ้นเป็นกระทรวงใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต่อมาได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกัน ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งจะมีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้มีทิศทางในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศอย่างชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมและใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์ ด้วยการสร้างกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งติดตามและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ การจัดตั้ง อว. มีเจตนารมณ์เพื่อปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวคือ การรวมตัวกันของหลายหน่วยงานเพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่นี้จะต้องมีพลังมากขึ้น (Synergy) เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรอย่างคล่องตัว (Mobility) ที่เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ (Innovation)

โดยจะมุ่งเน้นการปฏิรูปใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ด้านการบริหารราชการ ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบของระบบราชการน้อยลง และมีองค์การมหาชนเพิ่มมากขึ้น, ด้านกฎระเบียบ เพื่อช่วยให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมถึงด้านระบบงบประมาณ ที่จะต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อีกทั้งได้มีการออกแบบกระทรวงใหม่ให้การทำงานที่คล่องตัวและมีอิสระมากขึ้น สามารถส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย พร้อมทั้งเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงต่าง ๆ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประสานการจัดสรรงบประมาณ และวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศพัฒนาคนและหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างระบบกระบวนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

สำหรับโครงสร้างในภาพรวม ของ อว. ประกอบด้วย สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยสภาฯ นี้จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายให้ อว. พร้อมกับมีคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.), คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) พร้อมด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ในส่วนของประเด็นความท้าทายด้านการวิจัย ที่ อว. ต้องดูแลและรับผิดชอบ ได้แก่ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และสังคม, การทำงานอย่างมีเอกภาพระหว่างการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การเชื่อมโยงระหว่าง “การพัฒนาบุคลากรภาคการอุดมศึกษา” “การวิจัยและนวัตกรรม” และ “การใช้ประโยชน์”, การบูรณาการส่งต่อผลงานองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์, การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน ตลอดจนการบูรณาการและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกัน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อโลกเปลี่ยนคนก็ต้องปรับ ทั้งวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ และวัฒนธรรมการทำงาน การจัดการเรียนการสอนต้องเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม และเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจไม่ใช่ปริญญาอีกต่อไป แต่เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้คนมีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ สำหรับคนทุกช่วงวัย เน้นคนวัยแรงงาน และผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรที่เป็น Non-degree และการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งเน้นทักษะสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  162 ร่วมมือกับ Les Roches Global
  142 การผลิตกำลังคนฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
  137 ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  135 การล่มสลายอุดมศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน
  133 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยตอบโจทย์ Thailand4.0
  130 ปาฐกถางาน NEXT GEN of HE
  129 ตรวจเยี่ยมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.กรุงเทพ
  126 ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ลพบุรี
  124 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  123 เตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ