.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 156/2562
สพฐ.ลงนามบันทึกข้อตกลง รร.คุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม 3 องค์กร พร้อมประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อม ระยะที่ 2


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 พร้อม โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารของ สพฐ. และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบผ่านกระบวนการประชาคม 3 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 6,843 โรงเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้ารับการพัฒนา ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมและการสื่อสารสะดวก มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับการเพิ่มจำนวนนักเรียนได้ในอนาคต ตลอดจนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการบริหารการจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบผ่านกระบวนการประชาคมระดับอำเภอและรายงานระดับจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 1,140 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 7,983 โรงเรียน ในอนาคตโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ได้รับความรู้กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ในส่วนของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก็จะมีความพร้อมทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจะกลายเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อคุณภาพของโรงเรียน ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตลอดจนมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า สำหรับภาพอนาคตของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลที่เราจะพัฒนาร่วมกัน คือ เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมทางด้านกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ และการเป็นโรงเรียนของชุมชนที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นในการให้บริการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง

สำหรับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากเดิม 7 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันนี้ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจและความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความเข้มแข็งและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

เนื่องจากโรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงมีความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจึงเปรียบเสมือนการได้รับโอกาสการยกย่องเชิดชูเกียรติยศและความรุ่งโรจน์ ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในระดับตำบลมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาตามนโยบาย 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

โดยจะได้รับการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของภาคีเครือข่าย ที่เปรียบเสมือนดาว 5 ดวงซึ่งเป็นตัวแทนของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” รมช.ศธ. กล่าว

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย "1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลว่า จากการประเมินการเตรียมความพร้อมระยะที่ 2 สรุปผลได้ว่าการประเมินได้ว่าโดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีความพร้อมแล้ว 7,245 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.76 กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จำนวน 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.15 กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่มีความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.34 กลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อม จำนวน 273 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.42 ถือได้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมแล้ว ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป เพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้เกิดความพร้อมภายในภาคเรียนที่ 1

ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะต่อไป ดังนี้

   - การวัดและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียน ตามตัวชี้วัดรายชั้นปี โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน พร้อมทั้งมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำหน้าที่การติดตามผล โดยเนื้อหาการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย, ป.1 – ม.6 ใน 3 ด้าน คือ 1) ทักษะวิชาการ/ทักษะการเรียนรู้ 2) ทักษะชีวิต และ 3) ทักษะอาชีพ/ทักษะการทำงาน
   - การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ประเมิน มีเนื้อหาการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครอง จำนวน 4 ด้าน คือ นักเรียน, ครู, ผู้บริหาร, โรงเรียน
   - การประเมินความสำเร็จและความก้าวหน้าและรายงานสาธารณะ
โดยมีสำนักติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (สพฐ.) เป็นผู้ประเมิน มีเนื้อหาการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 4 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัย 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านความรู้/ทักษะ และ 4) ด้านผลลัพธ์

Written by ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.
Photo Credit อิทธิพล รุ่ง​ก่อน

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  146 สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4 ขอนแก่น
  141 ประชุม คกก.รร.ร่วมพัฒนา 2/62
  134 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47
  131 อ.ก.ค.ศ.ฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา
  117 พบครูภาษาจีน รุ่น4
  116 โครงการทำมาค้าขาย ที่สงขลา
  111 Edu Digital 2019 ภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี
  109 ยกระดับการสอนอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ
  106 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่กาฬสินธุ์
  100 ให้นโยบาย ผอ.สพท.ใหม่ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ