.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 106/2562
รมช.ศธ.
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ ร.ร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์


จังหวัดกาฬสินธุ์ - ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ โดยมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทมิตรผล, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เน้นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนทรัพยากร โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการพัฒนาใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ  1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ี่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโครงการนี้ในหลายส่วน อาทิ แก้ไขกฎระเบียบด้านหลักสูตร งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ, กำหนดแนวทาง รูปแบบ และเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนา, พัฒนาสถานศึกษานำร่องเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รองรับการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0, คัดเลือกภาคเอกชนและผู้ร่วมสนับสนุน, สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School และวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและขยายผลความสำเร็จ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ, พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ที่จะช่วยให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยมีเป้าหมายโครงการที่สำคัญ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกระดับดีมาก ภายในปี 2565 และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เพื่อพัฒนาทั้งทักษะและคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ได้เตรียมดำเนินการโครงการระยะที่ 2 เพื่อขยายและขยายสถานศึกษาเช่นนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทมิตรผล กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการร่วมจัดการศึกษาคือ การอยู่ร่วมกันแบบฉันมิตรระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บ้าน วัด โรงเรียน โดยสถานศึกษาปรับตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองในทุกวัน พร้อมมีครูคอยชี้แนะ ทั้งในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน และช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เน้นการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ด้วยความสนุกและความแปลกใหม่ เพื่อสร้างความน่าสนใจในสิ่งต่าง ๆ ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลยังสนับสนุนการฝึกอาชีพและการต่อยอดความคิดตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ต่อไปอย่างเต็มที่

นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กล่าวรายงานว่า โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มมิตรผล (Mitr Phol Group) ทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาคุณภาพครู การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง อาทิ การศึกษาผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI), การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสงและชานอ้อย เป็นต้น พร้อมจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและระดมความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนต่อไป

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Graphic/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  100 ให้นโยบาย ผอ.สพท.ใหม่ที่นครนายก
  088 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงใหม่
  085 โครงการเพชรอินทนิล สุโขทัย
  084 มอบนโยบาย ผอ.สถานศึกษาใหม่ ที่นครนายก
  078 มอบนโยบายประชุม รร.คุณภาพประจำตำบล รุ่น 3 ที่สงขลา
  068 ประชุมกับบอร์ด กพฐ.
  066 รศ.นพ.โศภณ ตรวจเยี่ยม รร.โครงการในพระราชดำริ จ.ตาก
  056 Edu Digital 2019 ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  055 ติดตามโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่เชียงราย
  050 กลุ่มทรูสนับสนุนโน้ตบุ๊ก 5,000 เครื่องใน รร.สานพลังประชารัฐ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ