.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 100/2562
รมว.ศธ.
มอบนโยบาย 49 ผอ.สพท.ใหม่ทั่วประเทศ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ ถือเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 49 คน ด้วยวิธีการแบบใหม่ อาทิ การพิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมา การประเมินศักยภาพ 360 องศาจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการสัมภาษณ์เพื่อดูวิสัยทัศน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่สำคัญที่จะทำให้โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ สำหรับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน จึงเป็นความท้าทายในการบริหารงาน ที่จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน มุ่งไปสู่การเป็นโรงเรียนที่ดีในแบบที่ต้องการ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบหลายด้าน อาทิ ความมีระเบียบวินัย จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน บรรยากาศด้านเสียงและสภาพแวดล้อม นักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูใหญ่มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ส่วนครูเน้นการอ่านและคณิตศาสตร์ ตลอดจนมีความคาดหวังในตัวนักเรียนสูง และติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นต้น โดยเฉพาะด้านบรรยากาศของโรงเรียน (School Climate) ที่จะต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออุปนิสัยที่ดีของเด็ก และส่งต่อไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในทางที่ดีขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็น 'ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา' จะต้องเป็นผู้นำทางการศึกษาและกล้าตัดสินใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นทำตาม ซึ่งก็หมายถึงโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

ขอฝากให้เร่งดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม คือ การสร้างเด็กให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม, การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนที่สร้างความสนใจ มีเนื้อหาถูกต้อง เข้าใจง่าย ส่วนครูผู้สอน ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี สอนเด็กด้วยความรัก และมี Passion ในการสอนวิชานั้น ๆ เพื่อดึงดูดให้เด็กรักเรียนชอบเรียนหนังสือมากขึ้น, ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและมีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอ รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรอบด้าน

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Graphic/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  088 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงใหม่
  085 โครงการเพชรอินทนิล สุโขทัย
  084 มอบนโยบาย ผอ.สถานศึกษาใหม่ ที่นครนายก
  078 มอบนโยบายประชุม รร.คุณภาพประจำตำบล รุ่น 3 ที่สงขลา
  068 ประชุมกับบอร์ด กพฐ.
  066 รศ.นพ.โศภณ ตรวจเยี่ยม รร.โครงการในพระราชดำริ จ.ตาก
  056 Edu Digital 2019 ภาคตะวันออก ที่ระยอง
  055 ติดตามโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่เชียงราย
  050 กลุ่มทรูสนับสนุนโน้ตบุ๊ก 5,000 เครื่องใน รร.สานพลังประชารัฐ
  047 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.สพท.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ