.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 73/2562
ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียนนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียนนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ในหนังสือพิมพ์มติชน หน้า 3 ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หารือกับ 5 กระทรวงหลัก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนนำประชากรวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาและกลุ่มออกกลางคัน ให้เข้ากลับมาเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เป็นการย้ำถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ให้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

เชิญ 5 กระทรวง ร่วมวางแผนดึงผู้เรียนกลับเข้าระบบการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ได้จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเน้นกลไกการบูรณาการและทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

เน้นประชากรวัยเรียน 3-18 ปี กลับเข้าระบบการศึกษา เริ่มต้นที่ จชต.

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษากลุ่มประชากรวัยเรียน อายุ 3-18 ปี ที่ไม่เคยได้รับการศึกษา กลุ่มออกกลางคัน ทั้งเด็กปกติและมีปัญหาความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา จึงได้เริ่มวางแผนดำเนินการแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งใช้กลไกการบูรณาการและทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา จัดทำข้อมูลรายบุคคล พร้อมลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน พร้อมวางแผนให้การช่วยเหลือไปจนถึงการส่งต่อเข้าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

“เคาะประตูบ้าน” ดึงกลับเข้าระบบการศึกษา 85% พร้อมขยายผลทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานในห้วง 1 ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถช่วยเหลือให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ จชต.กลับมาเรียนจำนวน 38,501 คน คิดเป็นร้อยละ 85.01 ซึ่งคาดว่าในเวลา 2-3 เดือนก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 นี้ จะขยายผลช่วยเหลือให้กลุ่มเป้าหมายกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทั้งหมด

ต่อมา ศธ.ได้ขยายความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียน ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ โดยในปี 2561 ได้ทำการสำรวจประชากรวัยเรียน อายุ 3-18 ปีที่ไม่ได้รับการศึกษา พบว่ามีจำนวน 470,591 คน และสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาแล้ว 49,434 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) ยังคงเหลืออีกจำนวน 464,385 คน ซึ่งอยู่ระหว่างช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุด

ทำงานเชิงบูรณาการ ตั้ง คกก.ส่วนกลางและระดับพื้นที่

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. มาร่วมหารือกับผู้แทนจาก 5 กระทรวง เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ จนถึงตำบล โดยมีองค์ประกอบของผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำศาสนาในแต่ละระดับทั้ง 5 กระทรวง ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริม ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียน (3 ขวบ-18 ปี) ที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาเรียนมากขึ้น

ย้ำความสำคัญข้อมูลประชากรวัยเรียน ต้องประสานแลกเปลี่ยนกัน

สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำและให้ความสำคัญคือ ข้อมูลประชากรวัยเรียน ดังนี้

  • ข้อมูลประชากรวัยเรียนและการเข้าถึงการศึกษาที่แต่ละกระทรวงมีอยู่ เช่น ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของข้อมูลระดับครัวเรือนในด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำสะท้อนคุณภาพชีวิต

  • การตรวจสอบ ติดตามและยืนยันตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยสำนักงาน กศน. ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงการศึกษาต่อไป

  • กรอบแนวทางและการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล และการติดตามการดำเนินงาน

  • การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนสามัญศึกษา ของการศึกษาเอกชนที่อยู่นอกระบบ

  • การจัดทำโปรแกรมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียน จำแนกเป็นรายบุคคล หมู่บ้าน และอำเภอ โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา กับส่วนกลาง

นำข้อมูลถ่ายทอดเชื่อมโยงกับ คกก.ทุกระดับในการขับเคลื่อน

จากนั้นนำข้อมูลจากทุกกระทรวงที่ได้มา เพื่อเชื่อมโยงและถ่ายทอดสู่คณะกรรมการทุกระดับ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด มี ผวจ.เป็นประธาน, คณะกรรมการระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน, คณะกรรมการระดับตำบล มีปลัดอำเภอเป็นประธาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการศึกษา และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ประชาชนมีการศึกษา ส่งผลถึงคุณภาพชีวิต มีอาชีพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อให้ประชากรที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการเรียนรู้ และสามารถประกอบอาชีพได้

นำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา งานโดดเด่นในเวทีอาเซียน 2562

ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 การนำผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจึงเป็นงานสำคัญของ ศธ.ที่จะสร้างความโดดเด่นในเวทีอาเซียน ดังเช่นที่นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้แทน UNESCO ได้แสดงความชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เริ่มจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขยายผลดึงเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาทั่วประเทศให้กลับเข้าสู่ระบบได้มากที่สุด ภายใต้หลักการ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เพื่อให้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญ ที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit กลุ่ม ปชส.สำนักงานรัฐมนตรี
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  065 ตรวจเยี่ยม รร.นานาชาติรักบี้ ชลบุรี
  061 คำสั่งมอบอำนาจรองปลัด ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดฯ
  059 ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาฯ
  040 เผยแพร่บทความจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC
  036 ประกาศกระทรวง GAT/PAT
  021 ลงพื้นที่ กศน.แม่ฮ่องสอน
  019 งานวันเด็กแห่งชาติ
  015 นำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  507 พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
  502 ผลประชุม ก.ค.ศ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ