.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 56/2562
EDU Digital 2019 ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง


พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธาน​เปิด​งานประชุม​วิชาการ "EDU Digital 2019" การขับเคลื่อน​การศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์​ ยอดเพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, ศึกษาธิการ​ภาค, ศึกษาธิการ​จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 400 คน เข้าร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์​ 2562 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความเจริญในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เน้นกำหนดให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา ที่จะสร้างก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเด็กเยาวชน ให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายบุญรักษ์​ ยอดเพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา สอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ได้จัดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "EDU Digital 2018" ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรู้องค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สพฐ. ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมากประสบการณ์ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรตรงตามแนวทางจัดการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการในทุกพื้นที่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบหัวข้อหลักสูตรสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเร่งสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงข้อมูลและข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การป้องกัน​ตัวให้ปลอดภัย​จากโลกไซเบอร์, นวัตกรรม เทคโนโลยี AI, ห้องเรียน 4.0 เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินงานครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย คือจังหวัดระยอง ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรม และ EEC ตลอดจนเป็นพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ในการสร้างศักยภาพและรากฐานความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเกิดเครือข่ายในการนำเทคโนโลยีไปลดทอนความเหลื่อมล้ำ ขณะเดียวกันก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเติมเต็มความเจริญก้าวหน้าให้กับพื้นที่ดังกล่าวสู่ระดับสากลต่อไป

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดงานประชุม​วิชาการ "EDU Digital 2019" การขับเคลื่อน​การศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่ภาคตะวันออกในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 "ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์" โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ​ที่​ 21, การใช้ Digital Platform ในการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 "ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ" ที่จะมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี​ ข้อมูลขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาอย่างสมดุล

ในส่วนของการวางระบบพื้นฐานการศึกษา เพื่อรองรับการเรียนรู้โดยใช้ Digital Platform ได้มอบแนวทางให้เน้นการใช้ "เทคโนโลยี" ผสานกับ "คุณค่าของครู" ควบคู่กันไป ซึ่งคำว่า "คุณค่าครู" ในที่นี้มีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ดีเพียงใด แต่คุณค่าของครูก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิควิธีการในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ คุณธรรมจริยธรรม สร้างภูมิคุ้มด้วยด้วยระบบคิดวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณบนโลกไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง, การสร้างลักษณะพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม, เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี นับเป็นการสร้างคนให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ

ขอชื่นชมผลการดำเนินงานของการจัดงานครั้งนี้ที่มีความก้าวหน้ามาก ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากว่า 20 เขต ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนภาคเอกชน ที่ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับประเทศ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ อนาคตของการเรียนรู้ของผู้เรียนดิจิทัลและการปรับตัวของการศึกษาไทย โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.ศธ., นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยียุค AI โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ป้องกันตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโลกไซเบอร์ โดย นายปิตุพงศ์ ยาวิราช ที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ส่วนแนวทางการดำเนินงานในห้วงต่อไป มอบให้ สพฐ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเท่าเทียม พร้อมจัดประชุมวิชาการเช่นนี้ให้ครบทั้ง 6 ภาคด้วย

รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน มีความก้าวหน้าในหลายส่วน อาทิ

  • การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

  • การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ในโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่ง ตั้งแต่ปี 2538

  • ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

  • ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน (ระบบ TEPE Online)

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในระดับตำบลให้มีความเข้มแข็ง ครูมีคุณภาพ สามารถจัดการศึกษาคุณภาพสูงเท่าเทียมกันทั่วประเทศ พร้อมให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลนั้น ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 นี้

Written by นวรัตน์​ ราม​สูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editorบัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  055 ติดตามโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่เชียงราย
  050 กลุ่มทรูสนับสนุนโน้ตบุ๊ก 5,000 เครื่องใน รร.สานพลังประชารัฐ
  047 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.สพท.
  043 ประชุม ผอ.สพท.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  039 ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.
  034 ประชุม รร.ร่วมพัฒนา ที่เชียงราย
  032 ลงนามร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  031 บทบาทผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  024 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร (รร.ร่วมพัฒนา) ที่เชียงใหม่
  018 ติดตามขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ