.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 44/2562
มติ ครม. 29 มกราคม 2562


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566), เห็นชอบให้เบิกจ่ายงบกลางรายการค่าหนังสือเรียน, การต่อสัญญาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน และแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เห็นชอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบโครงการต่อเนื่องจากเดิม “โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล” โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล” ดำเนินการในช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)

2. อนุมัติกรอบแผนการขยายศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล และกรอบอัตรากำลังการจ้างครูอัตราจ้าง 99 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด 297 คน

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 297,148,480 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว จำนวน 28,031,500 บาท ซึ่งหากไม่เพียงพอให้ ศธ.ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการภายใต้มาตรการด้านงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ในโอกาสแรกด้วย สำหรับภาระค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้ ศธ. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญ

โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ช่วงที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ จำนวน 53 ศูนย์การเรียน ใน 45 จังหวัด เข้าร่วมเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 48 ศูนย์การเรียน และมีเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังได้รับโอกาสทางการศึกษาเฉลี่ยปีละ 37,558 คน เดือนละ 3,130 คน ในจำนวนนี้สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบ/เรียนในสถาบันศึกษาเดิมได้ร้อยละ 77.6

ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ศธ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการต่อเนื่องในช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) โดยมีเป้าหมายให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพในวัยเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั่วประเทศ ได้รับบริการจากศูนย์การเรียนฯ จำนวนไม่ต่ำกว่า 50,000 คนต่อปี โดยจะจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ ทั่วประเทศให้ครบทุกจังหวัด จำนวน 99 ศูนย์การเรียน และมีครูผู้สอน (อัตราจ้าง) รวมทั้งสิ้น 297 คน รวมทั้งจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการดำเนินงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการเปลี่ยนชื่อเดิม “โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล” เป็น “โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล”

จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลดังกล่าว จะทำให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลได้รับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่เกิดความท้อแท้ และไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐอีกทางหนึ่ง (เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น)


เห็นชอบให้เบิกจ่ายงบกลางรายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ให้ ศธ.เบิกจ่ายงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 959 ล้านบาท แยกเป็น สช. 455 ล้านบาท และ สพฐ. 504 ล้านบาท ที่เดิมได้รับจัดสรรเพียงร้อยละ 50 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ครบทุกคน

จากนี้ ศธ. จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร่วมกับสำนักงบประมาณ และเร่งรัดให้ สช. และ สพฐ. เบิกจ่ายงบกลางรายการค่าหนังสือเรียนไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยจะมีกลไกติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ครบถ้วน ทั่วถึง และโปร่งใสต่อไป


การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในป่าสงวนฯ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ ศธ.ได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนหนองจิก จำนวนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา โดยเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนหนองจิก ท้องที่ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพิ่มเติมอีก 30 ปี เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านปากบางตาวา จังหวัดปัตตานี ซึ่งเปิดทำการสอนที่ตั้งแห่งนี้มาตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2507 และจะหมดสัญญาเดิมที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2530 - 27 ธันวาคม 2560 ครบกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ให้ ศธ.จัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 190 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,323,414 บาท และให้ ศธ.ดำเนินการโดยปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป


แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  038 มติ ครม.22 ม.ค. 62
  013 ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.10 ราย
  001 มติ ครม.ด้านการศึกษา
  499 ครม.เห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  491 ครม.เห็นชอบห้องเรียนกีฬาและ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  437 มติ ครม.20 พย 61
  395 ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  365 มติ ครม. 2 ต.ค.61
  356 ครม.แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ