.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 38/2562
มติ
ครม.ด้านการศึกษา 22 มกราคม 2562


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ในการยกเว้นภาษีในการบริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, แต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

มติ ครม.เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ซึ่งมาตรการภาษีในเรื่องนี้จะมีผลทำให้การจัดเก็บภาษีลดลงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ 45 ล้านบาท โดยจะเป็นการช่วยทดแทนเงินสนับสนุนให้แก่เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้

1. บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชน ที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ สำหรับการบริจาคที่กระทำตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง

นอกจากนี้ กำหนดให้มีที่มาจากภาควิชาการ และปรับปรุงที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้มีที่มาจากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภาคละสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหนึ่งคน ตามนัยมาตรา 21 (2) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ เดิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ ปรับปรุงเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม 2) นายภัทระ คำพิทักษ์ เดิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม ปรับปรุงเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 14 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รองศาตราจารย์บัณฑิต ทิพากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ ภัทรนรากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. ศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13. รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร  กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

14. นายธนู กุลชล  กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปีในวันที่ 22 มกราคม 2562 และในวันที่ 23 มกราคม 2562 ตามลำดับ คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ โดยลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 และลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 ดังนี้

1. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 23 มกราคม 2562 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  013 ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.10 ราย
  001 มติ ครม.ด้านการศึกษา
  499 ครม.เห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  491 ครม.เห็นชอบห้องเรียนกีฬาและ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  437 มติ ครม.20 พย 61
  395 ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  365 มติ ครม. 2 ต.ค.61
  356 ครม.แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.
  346 ครม.อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กช.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ