.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 505/2561
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) จังหวัดกาญจนบุรี

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 พื้นที่ คือ ระยอง (ภาคตะวันออก) สตูล (ภาคใต้) ศรีสะเกษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) กาญจนบุรี (ภาคกลาง) และปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ภาคใต้ชายแดน) เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในทิศทางใหม่ ๆ และนำนวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนั้น จากการที่ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ต้องขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดที่บูรณาการการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่บ้าง อาทิ การขาดแคลนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก, การพัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอน เป็นต้น ทำให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการระบบการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสถานศึกษาในพื้นที่ การให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยให้แตกฉานเชื่อมโยงกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยจัดการศึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในระยะแรก สามารถศึกษาและเรียนรู้จากโรงเรียนนำร่องที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน เพื่อนำไปปรับใช้ตามแนวทางการดำเนินการและบริบทของพื้นที่ต่อไปได้

นายสมเจต จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีประชากรประมาณ 8.6 แสนคน และเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ทำให้มีความแตกต่างในหลายส่วน ทั้งด้านภูมิประเทศที่เป็นภูเขา แม่น้ำ ที่สูง ชุมชนเมือง ที่ดินอุดมสมบูรณ์และแห้งแล้ง ด้านอาชีพ และด้านเชื้อชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีกว่า 8 ล้านคนต่อปี ทำให้เกิดธุรกิจบริการขึ้น ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของสังคมในแต่ละพื้นที่ได้ ก็จะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น

นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะมีความคล่องตัวและมีอิสระมากขึ้น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมจัดการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และขยายไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างทั่วถึง

การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือและระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย จำนวน 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

กลุ่มย่อยที่ 1 : การวิเคราะห์กลไกการทำงานในเชิงพื้นที่  มีข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายด้านหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การจัดการศึกษาควรมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามบริบทของโรงเรียน พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญประสานงานและติดตามการใช้หลักสูตรในพื้นที่, ส่วนในด้านสื่อการเรียนการสอนและตำราเรียน ให้มีการจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมให้กับครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาสื่อการเรียนการสอนราคาสูง และได้รับหน้งสือเรียนล่าช้า ซึ่งจะเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 STEM Education เป็นต้น

สำหรับการประเมินผู้เรียน ให้คำนึงถึงศักยภาพและบริบทของผู้เรียนเป็นหลัก มากกว่าการนำคะแนน O-NET มาตัดสินเพียงอย่างเดียว ในส่วนการประเมินโรงเรียนควรให้สถานศึกษาพิจารณาเข้ารับการประเมินตามความพร้อมและศักยภาพของตัวเอง

ในส่วนของบุคลากรและอัตรากำลัง ควรมีการจัดสรรอัตรากำลังครูให้ทันช่วงเปิดภาคเรียน หรือบรรจุครูที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและมีครูไม่ครบตามรายวิชา เช่นเดียวกับด้านการเงินและงบประมาณที่ยังเบิกจ่ายไม่มีความคล่องตัว ควรที่จะมีการจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และธุรการให้กับโรงเรียน เพื่อลดภาระครูที่ทำหน้าที่ธุรการ หรือจัดอบรมความรู้ด้านการเงินและพัสดุให้กับครูธุรการในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรอัตราครูได้ทัน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

กลุ่มย่อยที่ 2 : ระบบและกลไกการหรือการจัดการศึกษาร่วมกันของภาคส่วนในพื้นที่  เสนอให้มีการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยคำนึงถึงกรอบหลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัดต่าง ๆ พร้อมเน้นการบริหารจัดการแบบ Bottom up และนำกลไกการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ โดยตั้งหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแบบเอกสารและสื่อออนไลน์

สำหรับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ควรดำเนินงานในหลายด้าน อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย, การให้อาจารย์มหาวิทยาลัยช่วยดูแลด้านวิชาการ, การจัดสรรครูอัตราจ้างเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน, การให้สวัสดิการกับครูถิ่นทุรกันดาร, การพัฒนาครูด้วยการจัดอบรมตามความต้องการของครูในพื้นที่, แบ่งปันครูวิชาเอกที่ขาดแคลนให้กับโรงเรียนอื่น เป็นต้น ส่วนด้านวัสดุครุภัณฑ์ สถานศึกษาอาจขอรับการสนับสนุนจากต้นสังกัด หรือภาคเอกชน พร้อมแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางที่จะให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เช่น สถาบันครอบครัว ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน, วัด ร่วมมือกันพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก, ชุมชน จัดกลุ่มพี่สอนน้องช่วงเย็นในหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยดูแลสุขอนามัย, ปราชญ์ชาวบ้าน จัดสรรเวลาให้ปราชญ์ชาวบ้านมาสอนนอกเวลาเรียน, อุตสาหกรรมจังหวัด ประสานช่วยเหลือสถานที่ทำงาน, สถานประกอบการภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณและสถานที่ทำงาน, แรงงานจังหวัด ให้ข้อมูลด้านตลาดแรงงานเพื่อจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ เป็นต้น

กลุ่มย่อยที่ 3 แนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอให้ยึดวิสัยทัศน์ของจังหวัด "เมืองแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา" เป็นหลักในการดำเนินการพร้อม ๆ กับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน, การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา, การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้

   - การพัฒนาการอ่านการเขียน โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิด การอ่าน และการเขียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 สามารถอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีทักษะในการอ่านเขียนอย่างคล่องแคล่ว
   - การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาหรือครูต่างชาติ
เพื่อให้โรงเรียนมีครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีได้
   - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ PBL คูณ 2 กล่าวคือ การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Project-based Learning และ Problem-based Learning มาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดริเริ่มและสามารถสร้างนวัตกรรม ตลอดจนมีแรงจูงใจในการเรียนและพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   - การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ STEM Education เพื่อสร้างทักษะที่ทำให้เกิดนวัตกรรม ซึ่งคาดหวังให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้
   - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติด้านอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยร่วมกับเครือข่ายกับสถานประกอบการเพื่อกำหนดกรอบคุณสมบัติของแรงงาน
   - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ บวร: บ้าน วัด โรงเรียน ในการดำรงไว้ซึ่งความดีและพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์
   - การรับผู้เรียนเข้าเรียนตามข้อมูลสำมะโนประชากร ซึ่งจะช่วยลดอัตราเด็กตกหล่น และทำให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนดี การให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดอัตราเด็กออกกลางคันและจำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงลงได้
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   - ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community: PLC ที่จะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน พร้อมส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน และส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมในชั้นเรียนด้วย
   - ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องและนำไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดทำสาระการเรียนรู้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
   - การนำต้นทุนนวัตกรรมการศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรีมีอยู่แล้วมาปรับใช้ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย, การพัฒนาคุณธรรม 3 ทำ นำ 3 จิต โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง อำเภอท่าม่วง โดยมีครูจิตอาสา ชุมชนจิตอาสา และยุวชนจิตอาสา, นวัตกรรมห้องเรียน QR Code โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการสแกน QR Code ทำให้เด็กเรียนที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  494 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  493 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  489 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  482 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  466 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น
  451 เยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ชลบุรี
  444 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีนครศรีธรรมราช
  435 อ่างขางโมเดล
  434 ลงพื้นที่สุพรรณบุรี
  429 ตรวจเยี่ยม-ประชุม Partnership School ทีบุรีรัมย์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ