.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 462/2561
รมว.ศธ.แนะฝึก “ฌาน4” ช่วยสร้างสุขและสมดุลทางใจที่แท้จริง


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 42 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษใน หัวข้อ “เพิ่มสุข ลดเศร้า...สู่ความสมดุลทางใจ” จัดโดยสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมี น.ส.จินตนา สิงขรอาจ นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย สมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย นักจิตวิทยา นักวิชาการ อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 100 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเปิดประชุมครั้งนี้มาในหลายฐานะ ทั้งฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะนักจิตวิทยา และฐานะของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งหากจะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มความสุขของคน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกในการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั้น จากข้อมูลผลการประเมิน "โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ" (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ซึ่งนอกจากจะประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ ของเด็กไทยอายุ 15 ปีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ว ยังพบข้อมูลว่า เด็กไทยเป็นเด็กที่มีความสุขเป็นอันดับ 4 ของโลกด้วย ในความเห็นส่วนตัวจึงยังไม่กังวลมากนัก เพียงแต่จะต้องเน้นแนวทางการสร้างเสริมความสมดุลทางใจในการใช้ชีวิตของพวกเขาให้ดี ๆ และมีความพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว

ในเรื่องของการเพิ่มความสุข เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยภายในจิตใจของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนจะมีความชอบและมีความพึงพอใจต่อความรู้สึกสุขด้วยวิธีการ รูปแบบ และในระดับที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการรักษาความสมดุลทางใจ ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและใช้ศาสตร์หลายส่วนเข้ามาช่วยฝึกฝน จึงจะสามารถสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นได้ โดยขอยกตัวอย่าง “ฌาน 4” ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยให้เกิดความสุขทางใจ จากการฝึกเพ่งอารมณ์จิตใจอย่างแน่วแน่จนเกิดอารมณ์เป็นหนึ่ง เข้าสู่อัปปนาสมาธิที่มีภาวะจิตใจที่สงบแท้จริง ประกอบด้วย

1) ฌานที่ 1 ปฐมฌาน (วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา) โดยใช้คำภาวนาและพิจารณาในขันธ์ 5 หรือกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อให้จิตทรงตัว

2) ฌานที่ 2 ทุติยฌาน (ปิติ สุข เอกัคคตา) โดยคำภาวนาจะหายหรือหยุดไปเอง ไม่มีวิตกวิจาร แต่จะมีจิตใจชุ่มชื่น ลมหายใจเบาสบาย มีแต่ปีติ และเอกัคตารมณ์ คือ มีอารมณ์เป็นหนึ่งและทรงตัวมากขึ้น

3) ฌานที่ 3 ตติยฌาน (สุข เอกัคคตา) ลมหายใจจะเบามากและความอิ่มเอิบหายไป เหลือแต่ความสุขเยือกเย็น โดยจิตทรงตัวมาก อารมณ์ไม่เคลื่อนไหว ได้ยินเสียงภายนอกเบาลง และการทรงตัวแน่นสนิท

4) ฌานที่ 4 จตุตถฌาน (อุเบกขา เอกัคคตา) คือการตัดสุขได้ ไม่รับการสัมผัสทางจิตใจไม่มีความรู้สึก ทั้งจากเสียง ลม ยุ่งกัด เหลือแต่เอกัคตาพร้อมด้วยอุเบกขา ซึ่งฌานขั้นนี้เป็นอาการทางจิตที่ทรงตัวสมาธิดี มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีความสว่างไสวในจิต หากสามารถฝึกให้จิตทรงตัวอยู่ตลอดเวลา ก็จะนำไปสู่การเกิด “ทิพจักขุญาณ” ตามมาได้โดยง่าย

น.ส.จินตนา สิงขรอาจ นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย กล่าวรายงานว่า การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในเรื่อง "เพิ่มสุข ลดเศร้า...สู่ความสมดุลทางใจ" มีที่มาจากปัญหาโรคซึมเศร้ามีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง และรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก, Harvard School of Public Health และธนาคารโลก พบว่า ในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับประเทศไทยพบโรคซึมเศร้าเป็นอันดับ 4 ในผู้หญิง และอันดับ 10 ในผู้ชาย ตลอดจนข้อมูลศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2561 พบว่ามีคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า กว่า 862,854 คน

ดังนั้น ในฐานะสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กับสมาชิก จึงจัดประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเสริมความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาวะจิตใจของผู้ป่วยซึมเศร้าและดูแลแก้ไข เพื่อพัฒนาในมิติเชิงบวกมากขึ้น และให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาคลินิก ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  449 นโยบายและจุดเน้น ศธ.ปีงบประมาณ 2562
  431 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRO2018 ที่เชียงใหม่
  423 เสวนาปฏิรูปประเทศฯ การศึกษาบุคลากรสุขภาพ
  422 ประชุมบอร์ด สสวท
  416 ประชุมองค์กรหลัก
  391 สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ
  388 งานมหกรรมหนังสือ
  385 ประชุมองค์กรหลัก 22/2561
  384 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  378 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ