.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 437/2561
มติ
ครม. 20 พ.ย.61 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร การมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ

  • อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมให้สถานศึกษาของเอกชน หมายความว่า โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งจัดตั้งและเปิดดำเนินการในประเทศไทย

2. แก้ไขเพิ่มเติมให้เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ในทำนองเดียวกัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)

3. ยกเลิกหลักการ กรณีการนับลำดับบุตรแฝด ตามบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ เนื่องจากปัจจุบันการนับลำดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝดสามารถนับลำดับได้แน่ชัดจากวิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน

4. แก้ไขเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักสูตรการศึกษา นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติมาตรา 8 (1) – (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ที่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้

5. กำหนดเพิ่มเติมให้บุตรของข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่บุตรได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่บุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกานี้


  • อนุมัติร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. แก้ไขตำแหน่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

2. กำหนดระดับตำแหน่งของข้าราชการผู้รับมอบอำนาจ ต้องเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. กำหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจ ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติราชการแทนได้

4. กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้

5. กำหนดให้ศึกษาธิการภาค อาจมอบอำนาจให้รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนได้

6. กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด อาจมอบอำนาจให้รองศึกษาธิการจังหวัด หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนได้


  • รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

  • ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการ ที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จากยางพาราเพิ่มมากขึ้น เช่น บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น

  • ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) บล็อกยางปูพื้นสนามฟุตซอล โดยประสานแจ้งความต้องการใช้ต่อการยางแห่งประเทศไทยเพื่อนำยางพาราภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคา ที่มีต้นทุนการเก็บรักษางบประมาณภาครัฐปีละ 120 ล้านบาท มาผลิตและส่งมอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  • ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนจากยางพาราเพื่อใช้ในภารกิจของหน่วยงาน ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการสอบถามความต้องการเบื้องต้นจากหน่วยงานดังกล่าว พบว่ามีความต้องการใช้เครื่องนอนรวม 450,000 ชุด คิดเป็นวงเงินประมาณ 1,060 ล้านบาท ซึ่งจะใช้น้ำยางสดประมาณ 13,300 ตัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มปริมาณใช้ยางและส่งเสริมการผลิตผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวคิดให้ส่วนราชการดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากยางพารา โดยให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้สำนักงบประมาณปรับแผนการจัดสรรของส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องนอนตามความต้องการของหน่วยงานต่อไป

  • เห็นชอบให้ยกเว้นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ให้ต่อเนื่องต่อไป


Photo บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  395 ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  365 มติ ครม. 2 ต.ค.61
  356 ครม.แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.
  346 ครม.อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กช.
  337 มติ ครม.11 ก.ย.61
  321 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมารศึกษา
  320 ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.
  290 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  289 รมช.อุดมลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  288 รมช.สุรเชษฐ์ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครศรีฯ-ชุมพร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ