.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 423/2561
รมช.ศธ.ร่วมเสวนา "
ปฏิรูปประเทศไทย: ผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ"


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาวิชาการผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ ในหัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย: ผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ” ในงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า ในเรื่องของสุขภาพ รัฐบาลมีเป้าหมายหลักในการลดความเหลื่อมล้ำใน 2 ประเด็น คือ

     1) ด้าน Health care ซึ่งเป็นความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีความขาดแคลนในเรื่องของ Health Literacy ที่จะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ เข้าถึง และสามารถปฏิบัติได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องผลักดันในเชิงนโยบายให้สำเร็จในอนาคต
     2) ด้าน Education
บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่สร้างบุคลากรด้านสุขภาพที่จะตอบโจทย์อนาคตข้างหน้า โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานที่จริง ปฏิบัติจริง พร้อมสร้างนวัตกรรมเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก คงหนีไม่พ้นการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เป็นภาระของผู้ป่วยและรัฐบาล จึงขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง เริ่มจากการปรับ Mindset ของบุคลากรด้านสุขภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology), วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) เป็นต้น

สำหรับการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ: Synergizing partners: the key for health systems reform” โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ร่วมจัดงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สภาวิชาชีพสุขภาพ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย มูลนิธิไชน่าเมดิคัลบอร์ด และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลักฐานทางวิชาการ ตลอดจนร่วมเสนอนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ สถาบันในระบบบริการสาธารณสุขชุมชน เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกสาขาวิชาชีพ สถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในชุมชน การกำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพโดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐาน พร้อมศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์กรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพต่อไป


Written by นวรัตน์​ ราม​สูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  422 ประชุมบอร์ด สสวท
  416 ประชุมองค์กรหลัก
  391 สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ
  388 งานมหกรรมหนังสือ
  385 ประชุมองค์กรหลัก 22/2561
  384 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  378 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาไทย
  368 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/61
  357 ผลประชุมองค์กรหลัก
  341 นายกรัฐมนตรีให้โอวาทนักเรียนวิทย์-คณิตโอลิมปิก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ