.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 416/2561
ผลประชุม
องค์กรหลัก 6 พ.ย.2561


นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​การประชุมองค์กรหลัก เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน​ 2561 ณ ห้องประชุมราช​วัลลภ​ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และศาสตราจารย์​คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิน​ทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุป ดังนี้

  • เลื่อนสอบ GAT/PAT

นพ.ธีร​ะ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้มีการหารือและรับทราบประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ​ คือ การเลื่อนการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป (GAT) และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) จากเดิมกำหนดสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอบภาคปลายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และเตรียมแนวทางในการจัดสอนเสริมเพื่อชดเชยเนื้อหาที่ต้องปิดเทอมเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการเตรียมการกว่า 3 เดือน ก่อนถึงวันสอบ GAT/PAT ส่วนปฏิทินการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ O-NET ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม

  • แนวทางแก้ไขปัญหาการยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้หารือเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง​สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกำกับของรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี รองเลขาธิการ ตำแหน่งเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ทำให้ประธานสภามหาวิทยาลัย​และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ​จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยขณะนี้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี​ ประธาน ป.ป.ช. และทุกฝ่ายได้รับทราบประเด็นนี้ และกำลังหาแนวทางการแก้ไขและหาทางออกที่ดีที่สุดตามกฎหมาย จึงขอให้ชะลอการลาออกไว้ก่อน

  • ย้ำให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังการประกาศพระราชกฤษฎีกาดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือนธันวาคม 2561 ขอให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด และให้ระมัดระวังเรื่องการใช้อำนาจที่ไม่เป็นกลางทางการเมือง เพราะในการประชุม ครม. ได้ชี้แจงให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ ดังนั้นการกำหนดนโยบายหรือดำเนินการด้านงบประมาณ รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับรัฐบาลปกติ ทำให้ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะอาจเกิดการใช้อำนาจที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองได้

  • รมช.ศธ.กล่าวถึงนโยบายสำคัญช่วงที่ผ่านมา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ
     - การขับเคลื่อน​การดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม​ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 5 ภาค คือ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และจัดประชุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ในวันที่ 7 พฤศจิกายน​นี้ ที่ศรีสะเกษ
     - กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม​ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ซึ่งถือเป็นการสร้างการรับรู้อย่างสำคัญให้ประชาชน​ในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ภาคใต้​มั่นใจ​ว่ากระทรวง​ศึกษาธิการ​มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษา​ในพื้นที่อย่างจริงจัง​

ศาสตราจารย์​คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิน​ทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการปรับหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่จะใช้เวลาเรียนจากเดิม 5 ปี เป็น 4 ปี ว่า เป็นการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​และรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ได้เจาะจงเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุง​หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา​หลายหลักสูตร​ เช่น​ หลักสูตรบัณฑิต​พันธุ์​ใหม่​ เป็นต้น​ โดยประเด็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เรียน แต่อยู่ที่ผลลัพธ์ด้านการศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นหลัก​ ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ด้วยแล้ว


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  391 สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ
  388 งานมหกรรมหนังสือ
  385 ประชุมองค์กรหลัก 22/2561
  384 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  378 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาไทย
  368 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/61
  357 ผลประชุมองค์กรหลัก
  341 นายกรัฐมนตรีให้โอวาทนักเรียนวิทย์-คณิตโอลิมปิก
  336 ประชุม คกก.นโยบายและพัฒนาการศึกษา 1/61
  331 ให้กำลังใจนักเรียนไทยแข่งขันทักษะทางวิชาการนานาชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ