.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ ๓๙๓/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและกรรมการ ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๓


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ" แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ "ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา" แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา และกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๓ เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๓

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา


- ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา และกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๓ เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ชุดที่ ๓ ดังนี้

๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    ๑.๑ นางภัทราดา ยมนาค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
    ๑.๒ รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
    ๑.๓ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
    ๑.๔ นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

๒. กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา

    ๒.๑ รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ๒.๒ ศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

    ๓.๑ นายพรรษา ฉายกล้า ตำแหน่งครู
    ๓.๒ นายกรศิริ มิ่งไชย
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
    ๓.๓ นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
    ๓.๔ นายสมหวัง บุญสิทธิ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี หรือตามที่กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ กำหนดและมีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา

     

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  382 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  381 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  380 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  377 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งบอร์ด สสวท.
  359 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ
  355 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่มาตรฐานการศึกษา
  352 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปฯ
  347 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  345 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2562
  332 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี ใน สพท.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ