.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 391/2561
สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยประเมินภายใต้กรอบ ITA จำนวน 5 ดัชนี คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีผลคะแนนของแต่ละหน่วยงาน แยกลำดับตามประเภท  ดังนี้

  ลำดับ

รายชื่อหน่วยงาน

คะแนน  
 

7

     
 

องค์การมหาชน

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 95.75  
    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 94.07  
    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 87.03  
    สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 86.43  
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83.10  
    คุรุสภา 81.34  
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 43.42  
  8      
  หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 89.24  
  ระดับกรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 87.69  
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 86.50  
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 76.34  
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 76.02  
  10      
  สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(ได้คะแนนสูงสุดจาก 81 หน่วยงาน)
93.57  
         

สำหรับผลการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจำนวน 426 หน่วยงาน
ตรวจสอบได้ที่นี้.. คลิ้ก

   
   
   
   

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งว่า หน่วยงานที่รับการประเมินควรนำคะแนนไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ผลคะแนนดังกล่าวไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการทุจริต หรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หน่วยงานควรปรับปรุง พัฒนา และยกระดับให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  388 งานมหกรรมหนังสือ
  385 ประชุมองค์กรหลัก 22/2561
  384 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  378 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาไทย
  368 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/61
  357 ผลประชุมองค์กรหลัก
  341 นายกรัฐมนตรีให้โอวาทนักเรียนวิทย์-คณิตโอลิมปิก
  336 ประชุม คกก.นโยบายและพัฒนาการศึกษา 1/61
  331 ให้กำลังใจนักเรียนไทยแข่งขันทักษะทางวิชาการนานาชาติ
  326 รมว.ศธ.ได้รับการประกาศยกย่อง "คนไทยตื่นรู้ สู้โกง"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ