.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ ๓๗๗/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งบอร์ด สสวท.


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑๓ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใินคณะกรรมการดังกล่าว จะดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑๓ คน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

๑. นายประสาท สืบค้า ประธานกรรมการ
๒. นายศรัณย์ โปษยะจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายพินิติ รตะนานุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางเอมอร สุมามาลย์
ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายวิฑูรย์ สืบโมรา
ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอำนาจ มณีดุลย์
ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

     

อ่านเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  359 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ
  355 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่มาตรฐานการศึกษา
  352 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปฯ
  347 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่มาตรฐานการอาชีวศึกษา
  345 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2562
  332 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี ใน สพท.
  318 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  308 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการ สปท.
  303 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ศธ.โอนงบฯ สพฐ.ไปเป็นของ สป.
  301 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ