.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 346/2561
ครม.อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กช. และบอร์ด สสวท.


สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ อนุมัติแต่งตั้งนายชลำ อรรถธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  • อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ นายชลำ อรรถธรรม ทำหน้าที่ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย


  • อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท.

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แทนผู้ที่จะครบวาระ ดังนี้

ประธานกรรมการ  1. นายประสาท สืบค้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2. นายศรัณย์ โปษยะจินดา 3. นายยืน ภู่วรวรรณ 4. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 5. นายพินิติ รตะนานุกูล 6. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 7. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ 8. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ 9. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ 10. นางเอมอร สุมามาลย์ ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ 11. นายวิฑูรย์ สืบโมรา ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12. นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง 13. นายอำนาจ มณีดุลย์ ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


นายประสาท สืบค้า
ประธานกรรมการ สสวท.


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  337 มติ ครม.11 ก.ย.61
  321 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมารศึกษา
  320 ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.
  290 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  289 รมช.อุดมลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  288 รมช.สุรเชษฐ์ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครศรีฯ-ชุมพร
  280 มติ ครม.14 ส.ค.61
  270 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
  247 รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  246 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ