.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 337/2561
ครม.อนุมัติงบกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และแนวทางการกำหนดมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ


สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ อนุมัติงบเพิ่มเติมให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวนกว่า 1,200 ล้านบาท และแนวทางการกำหนดมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ

  • อนุมัติการขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ 2561

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 แล้ว ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

     1. ทุนประเดิมงวดแรกให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 700,000,000 บาท
     2. เงินรายปีสำหรับดำเนินภารกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 499,187,400 บาท

ตามนัยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น และขอให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใช้จ่ายตามแผนการใช้เงินที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินภารกิจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างยั่งยืน ตามนัยของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ


  • รับทราบแนวทางกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ โดยให้เร่งรัดการกำหนดมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐระยะถัดไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปและร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้รายงานผลการดำเนินการของ คปร. เกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ รวม 2 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

     1. แนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น คปร. ได้กำหนดเป็น “แนวทางการดำเนินการ” เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้แนวทางดังกล่าวใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการฯ ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
          1) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด
          2) ส่วนราชการที่มีอัตราข้าราชการเกิน 1,000 อัตรา
               -
ให้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ คืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด
            - ส่วนตำแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป ให้จัดสรรคืนส่วนราชการเดิมร้อยละ 20 ที่เหลืออีกร้อยละ 80 ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตามหลักเกณฑ์การทดแทนด้วยการจ้างรูปแบบอื่น

อย่างไรก็ดี คปร. ได้กำหนดกรณียกเว้นเฉพาะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ด้วย เนื่องจากเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของการดำเนินการตามมาตรการฯ แนวทางการทดแทนฯ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมาก เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าอุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรอัตรากำลัง "พนักงานราชการ" เพิ่มเติม เพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นด้วย เช่น ให้ทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณ 1 อัตรา ต่อพนักงานราชการ 1 อัตรา (1 : 1)

       2. ผลการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 และการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดย คปร. ได้รายงานว่า ส่วนราชการได้บรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการแล้ว 21,685 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 75.52 จากที่ได้รับอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 28,713 อัตรา ใน 25 ส่วนราชการ

นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการดำเนินการบรรจุ/แต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  321 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมารศึกษา
  320 ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.
  290 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  289 รมช.อุดมลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  288 รมช.สุรเชษฐ์ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครศรีฯ-ชุมพร
  280 มติ ครม.14 ส.ค.61
  270 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
  247 รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  246 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  245 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ