.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 321/2561
ครม.
ห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2 รายแทนตำแหน่งว่าง


สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …. และอนุมัติแต่งตั้งนายนพดล เภรีฤกษ์ และ ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….  ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ โดยให้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

โดยให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเร่งรัดดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และนำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปเปิดเผยต่อประชาชน รวมทั้งจัดทำแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วส่งผลการดำเนินการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายนพดล เภรีฤกษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แทนตำแหน่งว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 เป็นต้นไป


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  320 ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ศธ.
  290 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  289 รมช.อุดมลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  288 รมช.สุรเชษฐ์ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครศรีฯ-ชุมพร
  280 มติ ครม.14 ส.ค.61
  270 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
  247 รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  246 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  245 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี
  237 ครม.อนุมัติงบกลางยกระดับการศึกษารองรับ EEC
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ