.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ ๓๑๘/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ได้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิมซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดใหม่มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 20 คน คือ

1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน
4) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวน 1 คน
5) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน 1 คน
6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านกำลังคนของประเทศ ด้านคุณภาพมาตรฐาน ด้านธุรกิจ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจการคลังและงบประมาณ ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านอุตสาหกรรม จำนวน 10 คน
- โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 
   
   
   
   
   
     

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านราชกิจจานุเบกษา


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  308 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการ สปท.
  303 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ศธ.โอนงบฯ สพฐ.ไปเป็นของ สป.
  301 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  291 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษฯ 2561
  285 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561
  279 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎหมายจัดตั้งสถานศึกษา/องค์การมหาชน
  268 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบกลาง 2561
  256 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พฎก.จัดตั้ง ITD
  255 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พฎก.จัดตั้ง สมศ.
  251 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งแก้ไข คกก.มาตรฐานวิชาชีพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ