.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 290/2561
รมว.ศธ."
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ชุมพร


20 สิงหาคม 2561 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) โดยมีผู้บริหารทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

1. มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความคาดหวังให้การปฏิรูปการศึกษาไปถึงครูและนักเรียนจริง ๆ โดยให้ครูได้มีโอกาสสอนหนังสืออย่างเต็มที่

ศธ. จึงได้ดำเนินการลดภาระงานที่ไม่ใช่งานด้านการสอนของครู เช่น การประเมิน การเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ งานธุรการ (พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นต้น ในเบื้องต้นได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำรวจอัตราครูธุรการและภารโรงของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อจัดสรรได้ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างของแต่ละโรงเรียน อาทิ บางโรงเรียนใช้วิธีจ้างเหมาเอง ในขณะที่โรงเรียนหลายแห่ง ใช้ครูธุรการและภารโรงร่วมกับโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ เป็นต้น

สำหรับโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดงบประมาณในการอบรมและพัฒนาครู จากปีละประมาณ 9,000 ล้านบาท เหลือเพียง 2,000 ล้านบาท แม้ว่าระยะเริ่มต้นจะพบปัญหาเรื่องระบบลงทะเบียนออนไลน์ แต่ครูโดยส่วนใหญ่ก็เข้ามาลงทะเบียนอบรมถึงกว่า 300,000 คน สิ่งสำคัญของโครงการคือ มีระบบติดตามผลการนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับการเรียนการสอนของผู้ผ่านการอบรมด้วย

ในส่วนของการประเมินและประกันคุณภาพนั้น ก็จะดำเนินการตามกฎกระทรวงใหม่ โดยจะไม่มีตัวชี้วัดจากส่วนกลาง แต่ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ต้องประเมินคุณภาพโรงเรียนเอง ว่าอยู่ในระดับใด พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ และมีแผนในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ส่วน สมศ.มีหน้าที่ไปดูคุณภาพตามที่โรงเรียนรายงาน เพื่อให้คำแนะนำต่าง ๆ พร้อมมีแผนเพื่อพัฒนาหรือเพื่อคงสภาพความมีมาตรฐานไว้ด้วย

นอกจากนี้ ศธ. จะดำเนินโครงการ "รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก" ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยใช้ถุงพลาสติกมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี ในขณะที่ถุงพลาสติก 1 ใบ ใช้เวลาย่อยสลายกว่า 450 ปี อีกทั้งขั้นตอนการผลิตและการทำลายพลาสติกล้วนแต่ทำลายโลกอย่างมาก ดังนั้น เราต้องตระหนักและรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ซึ่งจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขตตรวจราชการที่ 6 โดยมีผลการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการหลักคิด และมีโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน, ลดภาระครู โรงเรียนวัดทุ่งคา, Internet and DLIT โรงเรียนประชานิคม 4 และโรงเรียนบ้านคอกม้า, การประกันคุณภาพแนวใหม่สู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์, Boot Camp โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี, คูปองครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เป็นต้น
2. ตรวจเยี่ยมบ้านพักครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ครูมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือได้อย่างเต็มที่

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการซ่อมบ้านพักครูในโรงเรียนทั่วประเทศ มาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้พบว่าบ้านพักครูบางแห่งชำรุดทรุดโทรมมาก ทำให้ต้องสร้างเพิ่มในบางส่วน เพื่อให้ครูอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อมาสอนหนังสือ หลังเลิกงานก็จะได้มีชีวิตอยู่ที่บ้านพักครูที่เปรียบเสมือนบ้านจริง ๆ เพื่อเตรียมการสอน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท ในการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักครูทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถรองรับครูบรรจุใหม่อีกกว่า 20,000 คนต่อปีได้ด้วย

ในส่วนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 7.8 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างบ้านพักใหม่แบบแฟลต จำนวน 2 หลัง ทดแทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรม รวมทั้งเตรียมแผนซ่อมแซมบ้านพักครูอีก 5 หลังที่อยู่ในสภาพชำรุดและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อช่วยให้ครูกว่า 30 ครอบครัว ได้อยู่อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  289 รมช.อุดมลงพื้นที่ ครม.สัญจร ชุมพร
  288 รมช.สุรเชษฐ์ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครศรีฯ-ชุมพร
  280 มติ ครม.14 ส.ค.61
  270 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
  247 รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  246 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  245 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี
  237 ครม.อนุมัติงบกลางยกระดับการศึกษารองรับ EEC
  225 มติ ครม.ความร่วมมือกับโมร็อกโกและตั้งบอร์ดกองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ
  198 ครม.เห็นชอบมหาวิทยาลัยอมตะจัดหลักสูตรNTUในพื้นที่EEC
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ