.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 278/2561
งานคาราวานส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “10 ปี อุบลฯ คนมักอ่าน”


จังหวัดอุบลราชธานี - นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานคาราวานส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “10 ปี อุบลฯ คนมักอ่าน” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม KFC หน้าห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก เช่น นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, คุณสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, คุณสุทัศน์ ตริยางกูรศรี รองประธานกรรมการบริษัทสินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด, รองศึกษาธิการภาค 13, ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี, ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ตลอดจนผู้บริหาร กศน. ครู และนักศึกษา กศน. ทั้งอำเภอทั้ง 25 แห่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า โครงการกิจกรรมในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเรียนรู้ให้บุคคล ชุมชนและสังคมมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการอ่านเพิ่มขึ้นเป็นเมืองนักอ่าน ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในด้านการอ่าน และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบได้ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายที่จะส่งเสริม การอ่าน คนไทยได้เข้าถึงการอ่าน ให้การรู้หนังสือและลดความเหลื่อมล้ำ ได้รับบริการอย่างเสมอภาค ได้รับโอกาสในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ครบรอบ 10 ปี ในปีนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวอุบลฯเห็นความสำคัญของการอ่าน สร้างพลเมืองนักอ่าน และรวมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันเป็นเครือข่ายรักการอ่านเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ รับบริจาคหนังสือ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

ขอขอบคุณจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีการจัดงานดี ๆ เช่นนี้ให้กับชาวอุบลราชธานี โดยเฉพาะคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี เจ้าของบริษัทสินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมครอบครัว และพนักงาน ที่ได้สนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปี แต่ละปีมีมูลค่าหลายล้านบาท ส่วนราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนเครือข่ายต่างๆ ที่มาร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านอย่างยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้

นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน และกลุ่มบุคคลทั่วไป ได้พิจารณาเห็นว่าการอ่านเป็นพื้นฐานของการศึกษาการเรียนรู้และมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติในที่สุด จึงได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมา

โดยให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ ผ่านการอ่าน จากสื่อต่างๆ หนังสือ วารสาร จุลสารและสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดพร้อมกับงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งในการจัดงานแต่ละปีจะมีคำขวัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และจุดเน้นการจัดงาน ดังนี้

- ในปี 2552 มีคำขวัญว่า “วางทุกงาน อ่านทุกคน วันละ 15 นาที ”
- ในปี
2553 มีคำขวัญว่า “อ่านเพื่อก้าว”
- ในปี
2554 มีคำขวัญว่า “อ่านสร้างสุข”
- ในปี
2555 มีคำขวัญว่า “อ่านเพื่อรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน ”
- ในปี
2556 มีคำขวัญว่า “อ่านเพื่อเปลี่ยน”
- ในปี
2557 มีคำขวัญว่า “อ่านเพื่อจินตนาการ”
- ในปี
2558 มีคำขวัญว่า “อ่านเพื่อสร้างอาชีพ”
- ในปี 2559 มีคำขวัญว่า “อ่านเพื่อรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน”
- ในปี 2560 มีคำขวัญว่า “อ่านเพื่อ 9”
- ในปี 2561 มีคำขวัญว่า “10 ปี อุบลฯ คนมักอ่าน”

การจัดงานในแต่ละปีได้รับความสนใจ ความร่วมมือมากขึ้นเป็นลำดับทุกปี เนื่องเป็นกิจกรรมที่มีการให้ความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในปี 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ หรือ สพร. สำนักงาน กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ภายใต้คำขวัญว่า “10 ปี อุบลฯคนมักอ่าน” ขึ้น โดยจะมีกิจกรรม “ขบวนคาราวาน 10 ปี อุบลฯ คนมักอ่าน” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวอุบลราชธานีเห็นความสำคัญของการอ่าน และมีนิสัย รักการอ่านเพิ่มขึ้น จนเป็นการรวมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันเป็นเครือข่ายรักการอ่าน

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายรูปแบบ เช่น รับบริจาคหนังสือ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา กศน. อาทิเช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/การตอบปัญหาทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาทางด้านอาชีพ การศึกษาทางพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาทางด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นต้น และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา กศน. ได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป และในการดำเนินการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี เจ้าของพื้นที่/สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งส่วนราชการ ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร,ขอบคุณข้อมูล อ.วัชรีภรณ์ กศน.
Photo Credit วัชรีภรณ์ กศน.
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  262 กศน.เฟ้นสุดยอดนวัตกรรมการอ่าน
  250 อนุมัติเชี่ยวชาญ 29 ราย
  231 ผลประชุม ก.ค.ศ.7/61
  211 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 2/61
  202 ผลประชุม ก.ค.ศ.6/61
  191 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
  190 เปิดห้องสมุดประชาชน พนัสนิคม ชลบุรี
  178 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  177 แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวัน
  174 VDO Conference สร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ