.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 270/2561
ครม.
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....


ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบดังนี้

1. ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ไปตรวจพิจารณาพร้อมกับ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และเสนอเรื่องกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไม่ต้องนำเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งคลัง ต่อกระทรวงการคลัง ตามนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้วแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

3. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรอง ซึ่งต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เป็นการกำหนดหลักการสำคัญของการจัดการการอุดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระ มีเสรีภาพ ทางวิชาการ และมีหลักธรรมาภิบาล กำหนดหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการ การอุดมศึกษาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ตลอดจนกำหนดให้มีกองทุน เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า การตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ในครั้งนี้ จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….  ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาว่าต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ แล้วนำกลับมาให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาภายในเดือนกันยายน และคาดว่า สนช.สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนั้นจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายบุคลากรกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับโครงสร้างและกระบวนการภายในกระทรวงใหม่ ทำให้พร้อมทำงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะใกล้เคียงกับงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับคือประมาณ 97,000 ล้านบาท


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  247 รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  246 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ
  245 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี
  237 ครม.อนุมัติงบกลางยกระดับการศึกษารองรับ EEC
  225 มติ ครม.ความร่วมมือกับโมร็อกโกและตั้งบอร์ดกองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ
  198 ครม.เห็นชอบมหาวิทยาลัยอมตะจัดหลักสูตรNTUในพื้นที่EEC
  181 ครม.แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  168 แต่งตั้ง ศธภ.15
  157 ครม.เห็นชอบเยียวยาข้าราชการพลเรือนใน ส.อุดมศึกษา 8%
  150 ครม.เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ