.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ ๒๖๘/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ให้แก่งบกลาง และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน แยกเป็น ๑) งบกลาง เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ๑ หมื่นล้านบาท และ ๒) กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ๒,๗๓๐,๔๙๗,๗๐๐ บาท

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับ ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๓๗๔,๑๗๕,๔๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๗,๑๖๑,๓๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๗,๑๖๑,๓๐๐ บาท
(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๓๑๑,๓๐๗,๑๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๑๑,๓๐๗,๑๐๐ บาท
(๓) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๑๐,๒๓๐,๑๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๐,๒๓๐,๑๐๐ บาท
(๔) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม ๘,๖๔๒,๘๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๘,๖๔๒,๘๐๐ บาท
(๕) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๒๐,๖๖๘,๑๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๐,๖๖๘,๑๐๐ บาท
(๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวม ๗,๒๗๐,๕๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๗,๒๗๐,๕๐๐ บาท
(๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม ๑,๗๕๒,๗๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๗๕๒,๗๐๐ บาท
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวม ๗,๑๔๒,๘๐๐ บาท
     (ก) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๗,๑๔๒,๘๐๐ บาท

นอกจากนี้ ยังมีแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ

  • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๓๔,๖๙๔,๕๐๐ บาท โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรรวม ๑๖๕,๓๐๐ บาท เฉพาะของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑๖๕,๓๐๐ บาท

  • แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม รวม ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑๗๐,๐๐๐ บาท

  • แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวม ๓,๐๓๕,๙๖๔,๙๐๐ บาท
    ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓,๐๓๕,๙๖๔,๙๐๐ บาท แยกเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ๒๗๘,๒๔๗,๗๐๐ บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒,๗๕๐,๗๑๗,๒๐๐ บาท และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านราชกิจจานุเบกษา


นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๓ ราย คือ

  • นายพะโยม ชิณวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อ่านราชกิจจานุเบกษา

  • นายณรงค์ แผ้วพลสง ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อ่านราชกิจจานุเบกษา

  • นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  อ่านราชกิจจานุเบกษา


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  256 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พฎก.จัดตั้ง ITD
  255 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พฎก.จัดตั้ง สมศ.
  251 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งแก้ไข คกก.มาตรฐานวิชาชีพ
  244 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
  224 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ตราและสัญลักษณ์ มข.
  223 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คสช.จัดระเบียบ มทร.ล้านนา
  210 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เกณฑ์โอนใบอนุญาตจัดตั้ง รร.เอกชน
  184 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน
  182 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโอนงบ-อัตรากำลังให้ สป.
  169 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ