.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 250/2561
กศน.เฟ้นสุดยอดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสถิติการอ่านเชิงบวก


นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการคัดเลือกตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 19 กลุ่มจังหวัด หาสุดยอดนวัตกรรมระดับภาคและระดับประเทศ จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ กล่าวว่า นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน มาจากนโยบายในการส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล โดยออกแบบนวัตกรรมออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและสิ่งเร้า ที่ทำให้เกิดกระบวนการที่จะสร้างโอกาสในการอ่านไปสู่ประชาชน แม้ว่าในยุคนี้จะมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม แต่การอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือจริง ๆ ยังคงมีความสำคัญและคลาสสิค

การใช้ภาษาไทยที่สละสลวยและถูกต้องยังคงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูด อีกทั้งคำว่า "พัฒนานวัตกรรม" นั้นควรจะประกอบด้วย 3 ประเด็น ๆ คือ การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย และทำอย่างไรให้สื่อและองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

โดยปัจจัยป้อนสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ สถานที่ สื่อ และบรรณารักษ์ ในการขับเคลื่อนให้นวัตกรรมต่าง ๆ เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน. มุ่งเน้นไปที่วิธีการและกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงผู้รับบริการและประชาชน ที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการตามบริบทเฉพาะ ประกอบกับสื่อที่มีความสอดคล้อง ผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่จะเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ หรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ล้วนมีความสำคัญอย่างเชื่อมโยงกัน กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน ควรจะต้องมีการหนุนเสริมให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษา ทำงานร่วมกันในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านให้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าจะทำให้สถิติการอ่านของคนไทยเป็นในเชิงบวกมากขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นการจุดประกายให้บุคลากร ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านได้มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งผลถึงประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการอ่านในแต่ละบริบทของพื้นที่ ตามความสนใจและความถนัดของผู้อ่านทำให้เข้าถึงประชาชนได้สะดวกและง่ายต่อการอ่าน เป็นการเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ สอดคล้องกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดหาวิธีการเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชนจากสื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

นายกฤตชัย กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประกวดแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอ่าน ภายใต้การดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน โดยคัดเลือกตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านของ 19 กลุ่มจังหวัด หาสุดยอดนวัตกรรมระดับภาคและระดับประเทศ

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), คุณชมัยพร แสงกระจ่าง (บางคมบาง) นักเขียน และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557, คุณทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้, คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานด้วย


Written by ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ สำนักงาน กศน.
Photo Credit วัชรีภรณ์ สำนักงาน กศน.
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  250 อนุมัติเชี่ยวชาญ 29 ราย
  231 ผลประชุม ก.ค.ศ.7/61
  211 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 2/61
  202 ผลประชุม ก.ค.ศ.6/61
  191 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
  190 เปิดห้องสมุดประชาชน พนัสนิคม ชลบุรี
  178 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  177 แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวัน
  174 VDO Conference สร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน
  162 ประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ