.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ ๒๕๖/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยมีสาระสำคัญ เช่น

  • ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • เปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการจากเดิม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ให้เป็นผู้ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

  • กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน ๔ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๕ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

  • แก้ไขสถานที่ตั้งของสถาบัน ให้มีที่ทำการอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

  • ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อน โดยพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ก่อนนี้ยังคงให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับฉบับที่แก้ไขใหม่ แต่จะต้องไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ฉบับล่าสุด 2561
ฉบับปี 2544


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  255 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พฎก.จัดตั้ง สมศ.
  251 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งแก้ไข คกก.มาตรฐานวิชาชีพ
  244 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
  224 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ตราและสัญลักษณ์ มข.
  223 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คสช.จัดระเบียบ มทร.ล้านนา
  210 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เกณฑ์โอนใบอนุญาตจัดตั้ง รร.เอกชน
  184 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน
  182 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโอนงบ-อัตรากำลังให้ สป.
  169 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  137 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ