.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 250/2561
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 29 ราย


นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 29 ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 20 ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 2 ราย และครูเชี่ยวชาญ 7 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
ว่าที่ร้อยเอกพลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 28 ราย ดังนี้
- เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1) นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
2) นางดวงตา จิตตะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
3) นางบุญโฮม โนนทนวงษ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4) นายไพโรจน์ เดชโนนสังข์ โรงเรียนปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6
5) นางอัญชลี กีรติศานติ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
6) ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์ นันทเดช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายธงไชย บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
2) นางนิตยวรรณ เอนกแสน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย ได้แก่
1) นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28
2) นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 (บ้านหนองไฮ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3) นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1
4) นายประธาน ทวีผล โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด สพม.เขต 17
5) นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต 1
6) นายทองบาง แถนสีแสง โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต 2
7) นายประสิทธิ์ คำกิ่ง โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต 3
8) นายกนก จำปามูล โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6
9) นายสมัคร ยศกระโทก โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6
10) นายบรรยงค์ นีขุนทด โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป.นครราชสีมา เขต 5
11) นายไพล๊อต บุศราคำ โรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมภ์” สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
12) นางอรุณีพัชร์ เมืองศรี โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13) นายมงคลชัย รัตนอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต 1
14) ว่าที่ร้อยตรีบุญเฉลียว หินศรีสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15) นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ ศูนย์ กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย
16) นายระเบียบ เที่ยงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสตึก
17) นายบุญรัฐ หลักแหลม โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา
18) นายสุชาติ เอกปัชชา โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2
19) ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
20) นางสุรัญจิต วรรณนวล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


Written by สำนักงาน ก.ค.ศ.
Photo Credit ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  231 ผลประชุม ก.ค.ศ.7/61
  211 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 2/61
  202 ผลประชุม ก.ค.ศ.6/61
  191 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
  190 เปิดห้องสมุดประชาชน พนัสนิคม ชลบุรี
  178 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  177 แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวัน
  174 VDO Conference สร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน
  162 ประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  161 อนุมัติเชี่ยวชาญ 2 ราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ