.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 246/2561
รมว.ศธ. ลงพื้นที่อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ก่อนประชุม ครม.สัญจร


23 กรกฎาคม 2561 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ) โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฯลฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังดำเนินการแก้ปัญหาภาระงานครูที่มากเกินไป เช่น งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ เป็นต้น ทำให้ครูไม่มีเวลาอยู่กับเด็กหรือสอนเด็กได้ไม่เต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการพยายามแก้ปัญหาด้วยการจ้างนักธุรการหรือให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วย ซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่สำคัญคือ เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของครูคืออะไร เพราะหน้าที่ของครูคือการสอนและเตรียมการสอน ส่วนงานธุรการเป็นหน้าที่รอง หากมีเวลาว่างจากการทำหน้าที่ครูก็ไปช่วยงานธุรการได้ ในขณะที่ผู้ที่มีหน้าที่ด้านธุรการจริง ๆ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จากการหารือก็เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ยอมรับหน้าที่ส่วนนี้ พร้อมเป็นผู้เสนอว่าต่อไปนี้งานธุรการหรือการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากคนไม่พอก็ต้องแก้ปัญหาภายใน อีกทั้งหน่วยงานส่วนกลางก็ต้องไม่นำภาระไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามากเกินไป เช่น ระบบประเมินโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีนับร้อยและทำให้ครูไม่ได้เข้าห้องเรียน โดยให้ตั้งหลักว่าใครมีหน้าที่อะไร หากจะเพิ่มคนที่ทำงานธุรการมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่หรือต้องจ้างเพิ่มจำนวนทั้งหมดกี่คน ให้ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด

สำหรับระบบการประเมินและประกันคุณภาพก็มีกฎหมายใหม่แล้ว ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า รูปแบบการประกันคุณภาพจะดำเนินการในลักษณะให้เกรด 5 ระดับ ตามแนวทางการประเมินของโรงเรียนประชารัฐ คือ เกรด 1 โรงเรียนที่กำลังพัฒนา (Developing)​ เกรด 2 ปานกลาง (Fair) เกรด 3 ดี (Good)​ เกรด 4 ดีเลิศ (Great) และเกรด 5 ยอดเยี่ยม (Excellent)​โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาว่าโรงเรียนของตนอยู่เกรดระดับใด พร้อมเขียนรายงานและแสดงหลักฐานประกอบ และเมื่อรู้ว่าโรงเรียนของตนอยู่ระดับใด ให้เขียนแผนหรือแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยจะไม่มีการประเมินด้วยกระดาษที่กำหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ไปเพิ่มภาระให้ครูที่โรงเรียนอีกแล้ว

สำหรับการปฏิรูปการศึกษานั้น ให้คำนึงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม 3 ประการ คือ ผลผลิต (Output)​ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้พิจารณาว่าเมื่อปฏิรูปแล้ว ผลทั้ง 3 ประการนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยไม่เน้น Input ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร ส่วนการส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็เช่นกัน ในอดีตโรงเรียนไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่ปัจจุบันใช้งบประมาณน้อยลง โดยให้ครูและผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง เพื่อให้เด็กและครูได้รับประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ในครั้งนี้และหลายครั้งที่ผ่านมา ต้องการมาให้กำลังใจไม่ได้มาจับผิด และพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จัดอาหารกลางวันให้เด็กได้ดี มีปลาเน่าเพียงไม่กี่ตัวที่ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนจำนวนมากรู้จักโปรแกรม Thai School Lunch แต่ก็มีโรงเรียนหลายแห่งที่ยังไม่เข้าใจโปรแกรมทั้งหมด ในส่วนนี้สามารถนำมาปรับได้เพราะเป็นโปรแกรมที่ดีที่ส่งเสริมให้งบประมาณด้านอาหารกลางวันไปถึงตัวเด็กอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย เช่น การปลูกผักในโรงเรียนหรือชุมชน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความคิดถึงและความห่วงใยเรื่องอาหารกลางวันของเด็ก ๆ ทุกคน โดยต้องการให้เด็กสุขภาพดี ได้รับประทานอาหารดี และขอให้ตั้งใจเรียน


ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้กล่าวให้กำลังใจข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคน ซึ่งจากที่ได้มาตรวจเยี่ยมในวันนี้พบว่าหลายอย่างพัฒนาดีขึ้นมาก ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลอดจนขอขอบคุณแทนประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนด้วย

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาว่า "เราต้องรู้ว่าก่อนหน้านี้เราเป็นอย่างไร ปัจจุบันเป็นอย่างไร และสิ่งที่ดำเนินการอยู่นั้นส่งผลถึงเด็กและครูอย่างเป็นรูปธรรมด้านใดบ้าง" ก่อนที่จะเดินเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ ที่นำมาจัดแสดงในวันนี้


จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านพักครู และการสร้างแฟลตเพื่อใช้เป็นบ้านพักครูทั้งในส่วนของครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา จาก 2 โรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งกองทุนพระราชทานขึ้น เริ่มประเดิมเงินทุนครั้งแรกจำนวนกว่า 100 ล้านบาท โดยสิ่งแรกที่ทรงรับสั่งคือ ให้ไปดูแลความเป็นอยู่ของครู โดยเฉพาะครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พยายามดำเนินการมาตลอดด้วยการซ่อมแซมบ้านพักครูทั่วประเทศ

ขณะที่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาสำรวจสภาพพื้นที่โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาล่วงหน้าแล้ว พบว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอันตราย มีบ้านพักครูเพียง 1 หลัง มีครูอาศัยอยู่รวมกัน 7 คน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น สพฐ.จึงต้องมีการดูแลความเป็นอยู่ของครูให้เหมาะสม มีความปลอดภัย ขณะนี้มีการเสนอแผนสร้างแฟลตเพื่อใช้เป็นบ้านพักครูโดยให้อยู่รวมกันทั้งครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะขอเป็นกรณีพิเศษจากเงินเหลือจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ. โดยจะสร้างแฟลตจำนวน 2 หลัง หลังละ 3.9 ล้านบาท ส่วนบ้านพักหลังเดิมจะดำเนินการซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นบ้านพักสำรองสำหรับนักศึกษาฝึกงานในอนาคต ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที

จากข้อมูลการนำเสนอ VTR การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ (เจริญราชธานีศรีโสธร) มีหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 14 เขต ดูแลสถานศึกษาจำนวน 2,716 แห่ง มีนักเรียนจำนวน 495,270 คน และครู 28,450 คน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญ ดังนี้

  • STEM Education โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ด้วยการฝึกทักษะ STEM ผ่านโครงงานและกิจกรรมต่าง ๆ และนำผลการเรียนรู้มาออกแบบชิ้นงานที่นำมาใช้ในชีวิตจริงได้

  • Boot Camp มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการและเป็นศูนย์ฝึกอบรม Boot Camp ให้กับครูภาษาอังกฤษในพื้นที่รับผิดชอบมาตั้งแต่ปี 2558 มุ่งเน้นให้ครูได้ฝึกฝนวิธีการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่และผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการคิด ซึ่งศูนย์ Boot Camp มรภ.อุบลราชธานีได้ผลิต Master Trainer จำนวน 11คน ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรม Boot Camp ในรุ่นต่อไป

  • การอ่านออกเขียนได้ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ PLC มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้ เขียนหนังสือคล่อง และสามารถบูรณาการการอ่านออกเขียนได้กับทุกกลุ่มสาระวิชา

  • การคัดลายมือสวย สถานศึกษาได้ฝึกฝนให้นักเรียนฝึกจับดินสอ และคัดลายมือตามอักษรตัวเหลี่ยม ซึ่งทำให้นักเรียนมีลายมือที่สวยงามและมีความเป็นอัตลักษณ์

  • การส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว จำนวน 2,692 แห่ง แต่ยังมีสถานศึกษาอีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจึงไม่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแก้ไขปัญหานี้ในแนวทางอื่นต่อไป

  • การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้นำ DLTV มาใช้ในสถานศึกษาแบบเต็มเวลาหรือบางวิชาตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งแก้ปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น และจำนวนครูไม่พอด้วย

  • การเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อให้ครูและนักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

  • การประเมินและประกันคุณภาพ โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ วางระบบ และดำเนินงานได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการประเมินแนวใหม่ที่เน้นการประเมินแบบองค์รวม

  • โครงการคูปองครู มีครูในพื้นที่จำนวนกว่า 8,000 คน เข้าร่วมอบรมตามนโยบายคูปองครูรุ่น 1-3 โดยครูที่เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจตามสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

  • โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งสถานศึกษาได้จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัยกว่า 3 แสนคน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และดำเนินการตามโปรแกรม Thai School Lunch


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  245 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี
  237 ครม.อนุมัติงบกลางยกระดับการศึกษารองรับ EEC
  225 มติ ครม.ความร่วมมือกับโมร็อกโกและตั้งบอร์ดกองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ
  198 ครม.เห็นชอบมหาวิทยาลัยอมตะจัดหลักสูตรNTUในพื้นที่EEC
  181 ครม.แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  168 แต่งตั้ง ศธภ.15
  157 ครม.เห็นชอบเยียวยาข้าราชการพลเรือนใน ส.อุดมศึกษา 8%
  150 ครม.เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  138 ครม.อนุมัติ พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชนและแต่งตั้ง ศธภ.1
  114 ครม.เห็นชอบผลิตอาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ