.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 237/2561
ครม.อนุมัติงบกลาง 390 ล้านบาท ยกระดับพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี รองรับพื้นที่ EEC


ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ อนุมัติงบกลาง 390 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับพื้นที่ EEC ในปีงบประมาณ 2561 เน้น 4 แนวทางหลักดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ คือ ผลิตบุคลากร ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก และร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลก

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 14 โครงการ จำนวน 390.4829 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยภาคใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินการในช่วง พ.ศ. 2560-2564 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ผลิตกำลังคนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

โดยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่

1) ผลิตบุคลากร และสร้างความรู้ตามความต้องการของตลาด

2) ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานรัฐคอยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก มาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานและฝึกอบรมบุคลากรไทย

4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลก ผลิตบุคลากรสนองความต้องการของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว และการแพทย์ โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นการผลิตบุคลากรต้นแบบ รวมถึงให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เด็ก เยาวชน และเกษตรกร

2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีดังกล่าว มีจำนวนโครงการ 67 โครงการ แบ่งเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน 34 โครงการ และแผนงานระยะกลาง 53 โครงการ (โดยมี 20 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากแผนระยะเร่งด่วน)

สกพอ. ร่วมกับสำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาโครงการตามแผนงานระยะเร่งด่วนแล้วเห็นว่า มีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ (แต่ยังไม่มีงบประมาณ) 14 โครงการ โดยจำเป็นต้องขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 390.4829 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561)


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  225 มติ ครม.ความร่วมมือกับโมร็อกโกและตั้งบอร์ดกองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ
  198 ครม.เห็นชอบมหาวิทยาลัยอมตะจัดหลักสูตรNTUในพื้นที่EEC
  181 ครม.แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  168 แต่งตั้ง ศธภ.15
  157 ครม.เห็นชอบเยียวยาข้าราชการพลเรือนใน ส.อุดมศึกษา 8%
  150 ครม.เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  138 ครม.อนุมัติ พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชนและแต่งตั้ง ศธภ.1
  114 ครม.เห็นชอบผลิตอาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  085 ครม.เห็นชอบมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต
  034 ครม.อนุมัติมาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้ง ส.อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ