.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 231/2561
ผลประชุม ก.ค.ศ. 7/2561


ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

  • เห็นชอบให้กำหนดวิชาดนตรีสากล ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในจังหวัดนครสวรรค์


  • อนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

   1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    1.1) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
          - ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 3) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    1.2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
          - ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 3) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี 4) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 5) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 7) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) หรือ 5) หรือ 6) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
   2) ให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
   3) ให้ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวิธีการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน
   4) ให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน
และดำเนินการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันคัดเลือก
   5) การคัดเลือกให้เรียงลำดับตามผลการประเมิน
ตำแหน่งละไม่เกิน 5 คน แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 คน เว้นแต่มีผู้สมัครหรือผู้ผ่านการประเมินรายเดียว พร้อมเหตุผลเพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
   6) เมื่อคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
   7) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) และผู้อำนวยการ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต้องอยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะขอย้ายได้ และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้


  • อนุมัติ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

   1) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหน่วยงานการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
   2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
       2.1) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
          - ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 6 ปี 3) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
       2.2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 1) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 3) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี 4) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 5) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 7) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) หรือ 5) หรือ 6) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
          - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
   3) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเมินบุคคล ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
   4) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กำหนดวิธีการประเมิน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน
   5) ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันคัดเลือก
   6) การประเมิน ให้ดำเนินการประเมินโดยพิจารณาตามองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การตัดสินและวิธีการประเมินตามที่คณะกรรมการ กำหนด
   7) ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน


  • อนุมัติการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ดังนี้

ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา
38 .(2)

ตำแหน่งอย่างอื่น
ที่ ก... เทียบเท่า

1. ประเภทอำนวยการ ระดับต้น 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2.
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2.
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
3. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2.
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
4. ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
  • รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ. ....

ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 132 คน
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 134 คน
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุม 75 คน

ซึ่งประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย
1. การกำหนดให้มีองค์กรบริหารงานบุคคล 3 ระดับ ได้แก่ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด
2. การกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลแต่ละระดับ
3. การกำหนดอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ
4. การกำหนดระบบตำแหน่งและวิทยฐานะของครู
5. การย้ายข้าราชการครู ให้เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
6. การเลื่อนเงินเดือน
7. การกำหนดกรณีความผิดวินัย
8. การดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้ว
9. กำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
10. การกำหนดให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.

โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 ครั้ง เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับรายละเอียดในแต่ละประเด็น ทั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ อีก 2 ครั้ง คือ ภาคใต้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หลังจากนี้จะได้สรุปประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ที่ www.otepc.go.th และ www.lawmendment.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


  • เห็นชอบให้ชะลอการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


Written by สำนักงาน ก.ค.ศ.
Photo Credit ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  211 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 2/61
  202 ผลประชุม ก.ค.ศ.6/61
  191 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
  190 เปิดห้องสมุดประชาชน พนัสนิคม ชลบุรี
  178 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  177 แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวัน
  174 VDO Conference สร้างความเข้าใจการศึกษาเอกชน
  162 ประชุม คกก.บห.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  161 อนุมัติเชี่ยวชาญ 2 ราย
  156 คำสั่ง สป.ให้ข้าราชการรักษาการเชี่ยวชาญ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ