.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ ๒๒๔/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นรูปพระธาตุพนม โดยมีเทวดาอัญเชิญมิ่งมงคลเข้าหาพระธาตุพนมทั้งสองข้าง ด้านล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นสลักบนขอนไม้ อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วเป็นพื้นหลัง ๓ ช่อง พร้อมทั้งกำหนดรหัสสีดินแดง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการใช้

สาระสำคัญของประกาศดังกล่าวโดยสรุป คือ เพื่อเป็นตราและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ใช้แสดงประกอบในกิจกรรม สื่อ วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใด อันแสดงถึงหรือแสดงความเป็นเจ้าของของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นรูปพระธาตุพนม ทั้งสองข้างของพระธาตุพนมมีเทวดาอัญเชิญมิ่งมงคลเข้าหาพระธาตุพนม ด้านล่างของพระธาตุพนมเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นสลักบนขอนไม้ อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วเป็นพื้นหลัง ๓ ช่อง โดยมีองค์ประกอบและความหมาย ดังต่อไปนี้

๑) พระธาตุพนม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒) เทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลสู่มหาวิทยาลัย

๓) ขอนไม้ เป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

๔) ซุ้มเรือนแก้ว ๓ ช่อง สื่อความหมายถึง คุณธรรม ๓ ประการ ได้แก่วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี และปัญญา คือ ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนดีและคิดดี

ทั้งนี้ได้กำหนดชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สลักบนขอนไม้ ใช้อักษรไทยว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ชุดแบบอักษรสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือใช้อักษรอังกฤษว่า “KHON KAEN UNIVERSITY” ชุดแบบอักษรไทยสารบรรณ ซึ่งตราสัญลักษณ์อาจเป็นแบบลายเส้นอย่างเดียว หรือแบบลายเส้นและพื้นหลังภายในซุ้มเรือนแก้วก็ได้

สำหรับสีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น “สีดินแดง” สื่อความหมาย ถึงลักษณะและภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินสีแดงหรือที่เรียกว่า “มอดินแดง” อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น C24 M88 Y99 K17 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R167 G59 B36

การใช้ตราสัญลักษณ์ ให้ใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น นอกเหนือจากวรรคหนึ่ง การใช้ตราสัญลักษณ์ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องปฏิบัติดังนี้ ๑) ใช้ตามวัตถุประสงค์การขอใช้และตามที่ได้รับอนุญาต ๒) ใช้ในสถานที่ พื้นที่ หรือบนสิ่งของที่เหมาะสม และด้วยความเคารพในตราสัญลักษณ์ ๓) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้ ต้องเก็บรักษาหรือทำลาย

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจสั่งแก้ไข ยุติ หรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้ และในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที โดยตราสัญลักษณ์ตามประกาศนี้เป็นงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาการตามประกาศนี้ กรณีใดที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้แต่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ หรือตีความ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้วินิจฉัย สั่งการ และให้การวินิจฉัย สั่งการของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านราชกิจจานุเบกษาโดยละเอียดที่ ราชกิจจานุเบกษา


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  223 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คสช.จัดระเบียบ มทร.ล้านนา
  210 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เกณฑ์โอนใบอนุญาตจัดตั้ง รร.เอกชน
  184 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน
  182 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโอนงบ-อัตรากำลังให้ สป.
  169 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  137 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  117 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ
  073 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง คกก.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  071 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯ ชักธงชาติในสถานศึกษา
  055 ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ