.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 198/2561
ครม.
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) ในพื้นที่ EEC


ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย ที่นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในหลักสูตรการใช้หุ่นยนต์ช่วยในสายการผลิตระบบอัตโนมัติ (Future of Automation) และยานยนต์แห่งอนาคต (Autonomous Vehicle) เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและจีน ใช้เวลาศึกษา 2 ปี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาในหลักสูตร Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย ตามความในข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University : NTU) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในไต้หวัน มีวิทยาเขตกลางตั้งอยู่ในนครไทเปและจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในไต้หวันจากการรายงานของ QS University Rankings และติดอันดับ TOP 100 ของโลกทุกปี NTU ได้มีการจัดตั้งคณะและสาขาวิชา อาทิ คณะศิลปศาสตร์และกฎหมาย คณะวิทยาศาสตร์และการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ NTU ยังเป็นมหาวิทยาลัยลำดับหนึ่งจากการสอบแข่งขันของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไต้หวันและมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น ประธานาธิบดีของไต้หวันเกือบทุกคนจบจากมหาวิทยาลัย NTU ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเอื้อให้ NTU เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในสังคมไต้หวัน

2. มหาวิทยาลัยอมตะ จะนำหลักสูตรของ NTU ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากไต้หวันเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทย โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

  • หลักสูตรที่จะเปิดสอน คือ Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System) ของ NTU เน้นทางด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยในสายการผลิตระบบอัตโนมัติ (Future of Automation) และยานยนต์แห่งอนาคต (Autonomous Vehicle)

  • วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ EEC และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอน ใช้มาตรฐานเดียวกับ NTU ที่ไต้หวัน เช่น สาขาวิชา คณาจารย์ การเข้าถึงข้อมูลทางวิจัย และชั่วโมงของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและจีน ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

  • พื้นที่ดำเนินการ จะจัดตั้งในพื้นที่ของนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ภาพ 1 และ
ภาพ 2

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

   
  181 ครม.แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  168 แต่งตั้ง ศธภ.15
  157 ครม.เห็นชอบเยียวยาข้าราชการพลเรือนใน ส.อุดมศึกษา 8%
  150 ครม.เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
  138 ครม.อนุมัติ พรบ.สถาบันวิทยาลัยชุมชนและแต่งตั้ง ศธภ.1
  114 ครม.เห็นชอบผลิตอาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  085 ครม.เห็นชอบมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต
  034 ครม.อนุมัติมาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้ง ส.อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
  008 ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ.
  639 ครม.อนุมัติมาตรการภาษีช่วยสานพลังประชารัฐ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ