.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 188/2561
ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต


ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต" ในการประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การอุดมศึกษามีความสำคัญและถือเป็นหัวจักรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการปฏิรูปอุดมศึกษาโดยจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แยกออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีหลักการสำคัญคือ เป็นกระทรวงที่มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวบนฐานความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทำงานได้ตามความถนัดเชี่ยวชาญ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ พร้อมเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะลำพังเพียงกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว คงทำให้สำเร็จได้ยาก รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงสู่ภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

ดังนั้น การที่จะปฏิรูปอุดมศึกษา ให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพไปขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ต้องสร้างกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็งเสียก่อน จากนั้นจึงเสริมแรงด้วยงานวิจัยมุ่งเป้าหมาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ที่จะเป็นการยกระดับองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้า และทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ในส่วนของบัณฑิตศึกษา มีบทบาทสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำประเทศไปสู่ THAILAND 4.0 เปรียบเสมือน "หัวใจ" ของบัณฑิตศึกษาที่จะต้องสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนา และนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการสอนให้กับนักศึกษา ที่จะเป็นการเสริมสร้างกำลังคนยุค 4.0 รองรับความท้าทายของโลกยุคดิจิทัล ที่ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป และมีจุดเน้นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การแข่งขันเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติเพื่อเป็น World Class University มีส่วนสำคัญต่อการเลือกเรียนต่อของผู้เรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวให้ทัน เพราะหากไม่ปรับตัว ผู้เรียนก็ลดลงและอาจถูกปิดตัวไปในที่สุด เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในหลายประเทศ

โดยมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาหลักสูตรโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นพลเมืองดี สร้างนวัตกรรมใหม่ และสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อต่าง ๆ ได้ โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทั้งในและนอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และเรียนนอกระบบ พร้อมเติมเต็มทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้บทบาทของครูอาจารย์เปลี่ยนไป เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก คอยชี้แนะในการเรียนรู้จากการปฏิบัติ พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง

สำหรับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องปรับ Mindset และทำความเข้าใจถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อค้นหาตัวตนหรือจุดแข็งเพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการที่เกิดจากการเรียนจากการทำงาน

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ใหม่นั้น ขอยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องปรับ Mindset และทำความเข้าใจถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการปรับตัวได้อย่างเท่าทัน สิ่งสำคัญคือ เมื่อมหาวิทยาลัยเกิดการปรับตัวและมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งถือว่าปัจจุบันให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อไปสู่เป้าหมายการยกระดับ GDP ของประเทศ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  179 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
  175 หารือการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
  172 วันสหกิจศึกษาไทย
  165 TCAS รอบ 3
  158 แนวทางตั้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ
  146 นโยบายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
  113 ติดตามโครงการ KKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  098 นายกฯ ปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  096 องคมนตรีประชุมร่วมกับผู้บริหาร ศธ. และนายกสภา มรภ.
  065 มหกรรมอุดมศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ