.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 117/2561
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 โดยกำหนดให้มี 8  สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน ท่องจำ 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 4) ความสามารถในการสื่อสาร 5) ทักษะในการอยู่ร่วมกัน ริ่มใช้ปีการศึกษา 2561

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ที่นำไปสู่ความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้า โดยมีอัลกุรอานและอัลหะดีษเป็นธรรมนูญ ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

โดยมีสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันการเรียนการสอนศาสนาอิสลามตามอัธยาศัยตลอดชีวิต และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้ด้านศาสนา วิชาชีพ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักสูตรแกนกลางในการเรียนการสอน โดยริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ
พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันนี้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และข้อ 3 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ดังปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ โดยดำเนินการตามกำหนดเวลา ดังนี้

ปีการศึกษา 2561 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ปีที่ 2

ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ปีที่ 3

ปีการศึกษา 2564 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ในชั้นระดับต้น ปีที่ 4 และทุกชั้นเรียน

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง มาตรฐานการเรียนรู้ระดับชั้นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

หลักการที่สำคัญของหลักสูตร 4 ด้าน

1. สอนศาสนาและอบรมจริยธรรมอิสลามแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุโอกาสและเงื่อนไข

2. พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ

3. พัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4. พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

จุดหมายของหลักสูตร 4 ข้อ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่เสริมสร้างสติปัญญาและการปฏิบัติตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดความสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

1. เด็ก เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป นำหลักการศาสนาอิสลามไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. สถาบันศึกษาปอเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพที่เป็นระบบ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและชุมชน

3. ส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

สมรรถนะสำคัญที่ผู้เรียนควรจะมี 5 ประการ  หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนี้

1. ความสามารถในการอ่าน เขียน ท่องจำ  ความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน เขียน ท่องจำ ตัวบท หลักการ หลักฐานอ้างอิงซึ่งเป็นที่มาของหลักคำสอนของอิสลามจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ มติของนักวิชาการ และการเทียบเคียง อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้อิสลาม เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการยึดมั่นศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิสัมพันธ์ คุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข

2. ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของหลักการอิสลาม เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ประกอบการวินิจฉัย ตัดสินปัญหาตามหลักการทางศาสนาในระดับที่เหมาะสมทั้งเกี่ยวกับตนเองและสังคม

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ความสามารถในการนำหลักคำสอนต่างๆ จากบทบัญญัติหรือหลักคำสอนของอิสลามไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน รู้จักแสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับตนเองและสังคมตามหลักศาสนบัญญัติ การรู้จักพิจารณาเลือกอาชีพที่เหมาะสม การตัดสินใจที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของสังคมบนพื้นฐานหลักคำสอนของศาสนา หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองสู่สาธารณชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง การอ้างอิงหลักการทางศาสนาเพื่อการประนีประนอม การเลือกที่จะรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร แหล่งที่มาของข้อมูล หลักการ เหตุผล ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน และความถูกต้องของการตีความ การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การทำงาน เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักคำสอนทางศาสนา ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ทักษะในการอยู่ร่วมกัน  ความสามารถของผู้เรียนในการวางตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเหมาะสมกับบริบทและสภาพของชุมชน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจุดยืนที่มั่นคง การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางความเชื่อในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและถูกต้องตามหลักคำสอนศาสนา  การรู้จักให้เกียรติ รู้จักสิทธิของตนเองและผู้อื่น ทั้งที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนิก การมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐาน 8 สาระการเรียนรู้ ดังนี้

1. อัลกุรฺอานและอัตตัฟซีร (อก)

2. อัลหะดีษ (อห)

3. อัตเตาฮีด (ออ)

4. อัลฟิกฮฺ (อฟ)

5. อัตตารีค (อต)

6. อัลอัคลาก (อค)

7. ภาษาอาหรับ (อร)

8. บาฮาซามลายู (มย)

อ้างจาก: ราชกิจจานุเบกษา


Rewriter/Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  073 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง คกก.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  071 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศฯ ชักธงชาติในสถานศึกษา
  055 ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา
  619 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.
  561 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  555 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้ง กก.สภาการศึกษา และเลิกกิจการ 2 มหาวิทยาลัย
  538 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  512 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.
  501 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์
  476 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบฯ การตรวจราชการฯ การจัดการศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ