.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 113/2561
รมว.ศธ.ติดตามโครงการ KKU Smart Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ " ติดตามโครงการพัฒนาสมรรถนะด้วยนวัตกรรม "KKU Smart Learning" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้จริงในพื้นที่ ช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมในวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะนวัตกรรม เทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ย้ำเป็นโมเดลที่ดีของการปฏิรูปการศึกษา เตรียมขยายไปสู่โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning พร้อมบรรยายพิเศษ "การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ THAILAND 4.0" เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน 45 โรงเรียนของจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกว่า 6,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การใช้จริงในพื้นที่, เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และในอนาคตจะขยายการไปถึงวิชาภาษาไทยด้วย พร้อมส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

ในส่วนของครู จะได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับจัดการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิด วิธีการ และเทคโนโลยีในศตวรรษใหม่ในแต่ละวิชา และพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 มีเป้าหมายการขยายโครงการให้ครบคลุมโรงเรียนอีก 195 แห่งใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนนักเรียนประมาณ 31,200 คน และหากดำเนินการตามเป้าหมายโครงการ ตลอดระยะเวลา 3 ปี จะมีครูเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 4,050 คน และนักเรียน 81,000 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมพร้อมอนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับช่วยการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งนวัตกรรม KKU Smart Learning คำว่า "Smart" ในที่นี้ มิใช่การนำเทคโนโลยีมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความฉลาดในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งครูของเราต้องได้รับการอบรมพัฒนา เพื่อให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และจะขยายสู่วิชาภาษาไทยในอนาคต โดยใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ในรูปแบบและวิธีการที่สอดคล้องกับ Learning Style ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน พร้อมเปิดโอกาสให้ครูสามารถออกแบบวิธีการสอนเองโดยผสานร่วมกับแนวคิดของ KKU Smart Learning กับความรู้และประสบการณ์ของครู ภายใต้บริบทนักเรียนและโรงเรียนที่แตกต่าง

โครงการนี้แม้จะเพิ่งเริ่มต้นเป็นปีแรก แต่ก็ต้องชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่คิดค้นโดยอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย มาช่วยจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีนวัตกรรมหลายอย่าง ที่สามารถกระตุ้นความคิด จินตนาการ และระบบการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ดังนั้น จึงมีความเห็นพ้องกันที่จะขยาย KKU Smart Learning ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ดีของการปฏิรูปการศึกษา สำหรับจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มากที่สุด เช่น ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ตลอดจนขยายไปยังระดับการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป เพื่อนำครูเก่ง นำวิธีการสอนและเทคนิคดี ๆ ไปสอนให้กับเด็กที่อ่อนในพื้นที่ห่างไกลด้วย อาทิ

วิชาวิทยาศาสตร์
- "การวัดขนาดแรง" (รร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น) ด้วยคำถามใน poll everywhere และแอพพลิเคชัน iStyle Note
- "การทดลองปัจจัยการสังเคราะห์แสงของพืช (รร.สหัสขันธ์ศึกษา จ.กาฬสินธุ์) ผ่าน Simulator โดยใช้แอพพลิเคชัน iStyle Note และ kahoot ตลอดจนใบงาน
วิชาคณิตศาสตร์
- "การบวกและการลบทศนิยม" (รร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์) โดยใช้ e-Book online, kahoot และทดสอบด้วยโปรแกรม QuiIzz และ Google form
- "คู่อันดับและกราฟ" (รร.เมืองสรวงจ.ร้อยเอ็ด) ด้วยโปรแกรมGeoGebra Graphic Calculator พร้อมสร้างรูปตามจินตนาการ และนำเสนอในกลุ่มไลน์และเฟซบุ๊ค

วิชาภาษาอังกฤษ
- "My Favorite Festival" (รร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล จ.ขอนแก่น) ด้วยการเรียนการสอนจากสื่อ เรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการ PLC ทำให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของภาษาและประยุกต์ใช้ได้
- "Taking a tour" (รร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์) เรียนรู้จากบทเรียน การเล่นเกมส์ กิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอผลงาน โดยประเมินผ่านแบบทดสอบ kahoot

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำ ร่วมกับคณะต่าง ๆ (วิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์ เป็นต้น) จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีในการปฏิรูปการศึกษา ที่ไม่ได้อยู่ที่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่มีคณะอื่น ๆ ตลอดจนทุกภาคส่วนมาช่วยกัน จึงขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น ๆ มาศึกษาดูงานเพื่อนำแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่ได้ โดยในเร็ว ๆ นี้ ตนจะร่วมกับผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามดูผลการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนต่อไปWritten by ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  098 นายกฯ ปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  096 องคมนตรีประชุมร่วมกับผู้บริหาร ศธ. และนายกสภา มรภ.
  065 มหกรรมอุดมศึกษา
  064 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสาครและเพชรบุรี
  060 ผลประชุม ก.พ.อ.2/2561
  053 บรรยายมหาวิทยาลัย 4.0 ที่ ม.ศิลปากร
  044 รับฟังภาคเอกชนผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับ New S-Curve
  032 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่ มจพ.ระยอง และ วท.บ้านค่าย
  029 มอบนโยบาย ทปอ.มรภ.
  004 แนวคิดนโยบายการอุดมศึกษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ