.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 99/2561
ผลประชุม กช. 1/2561


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

● เห็นชอบระเบียบการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนเอกชนใน จชต. เพิ่มขึ้น 85%

จาก มติ ครม. วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ อาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85

ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ อาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่ จชต. ให้สอดคล้องกับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล ไม่เกินร้อยละ 85 ของอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล

โดยยกเลิกตารางอัตราเงินอุดหนุนแนบท้ายระเบียบเดิม และใช้ตารางอัตราเงินอุดหนุนแนบท้ายระเบียบนี้แทน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้

ระดับการศึกษา

อุดหนุนเพิ่ม (บาท/คน/ปี)

1. ก่อนประถมศึกษา (อ.1-อ.3)

1,791

2. ประถมศึกษา

1,366

3. มัธยมศึกษาตอนต้น

170

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

95

ระดับการศึกษา

อุดหนุนเพิ่ม (บาท/คน/ปี)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สายอาชีพ (ปวช.)

 

1. อุตสาหกรรม/สิ่งทอ

2,147

2. พาณิชยกรรม/ท่องเที่ยว

1,786

3. ศิลปกรรม

1,795

4. เกษตรกรรม/ประมง

1,887

5. คหกรรม

1,520

● เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ

โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกประกาศฉบับเดิม, หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ กำหนดบทเฉพาะกาล เป็นต้น


● เห็นชอบการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน

ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดชนิดของเครื่องแบบ แบ่งเป็น เครื่องแบบปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมพิธีกับหน่วยงานราชการอื่น และเครื่องแบบพิธีการ สำหรับเข้าร่วมพิธีตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังและพิธีที่ส่วนราชการอื่นกำหนด รวมทั้งกำหนดการแต่งกายในวันปฏิบัติงาน โดยให้แต่งกายใช้แบบและสีที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ


รับทราบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพในโรงเรียนเอกชน

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพบว่าผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพราะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงรองจากโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย แต่ในระดับมัธยมศึกษาจะต่างกันคือนักเรียนที่เก่งจะเปลี่ยนไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ

ดังนั้น โรงเรียนเอกชนจึงต้องปรับตัวจากที่สอนวิชาการเป็นหลัก มาสอนวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ โดยลักษณะการสอนจะเป็นแบบบูรณาการระหว่างโรงเรียนเอกชนระดับมัธยม และโรงเรียนนอกระบบมาร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เช่น การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน พาณิชย์นาวี คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รับทราบการถ่ายโอนภารกิจโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน

จากการประชุม กช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้เสนอแนวทางการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยเห็นชอบในหลักการขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยไม่ต้องดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าหากมีการถ่ายโอนภารกิจโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้สัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น อาจทำให้สัดส่วนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นลดลง


● การหารือกรณีการเบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ประชุมได้รับทราบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) กาญจนบุรีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีพฤติกรรมทุจริตด้วยการนำรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีตัวตนมาเบิกเงินอุดหนุน

โดยขณะนี้ ศธจ.กาญจนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีหนังสือไปถึงโรงเรียนเอกชนดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจำนวนนักเรียน เอกสารทะเบียนราษฎร์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารสูติบัตร ส่วนเด็กซ้ำซ้อนหลักฐานที่มีอยู่นั้นค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง ศธจ.กาญจนบุรีกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อรายงานให้ สช.ทราบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลการตรวจสอบไปยังโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีมีการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนใน จ.กาญจนบุรี หรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่สาเหตุที่พบเจอในครั้งนี้เพราะมีผู้แจ้งเบาะแสให้ตรวจสอบ ซึ่งการทุจริตเงินอุดหนุนมีทั้งในรูปแบบที่เด็กเรียนอยู่ในโรงเรียนของ สพฐ. แต่ยังมีชื่อเบิกเงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน หรือบางกรณีก็มีการสร้างชื่อและนำเลขประจำตัวประชาชนของเด็กอายุ 8 เดือนมาใช้ด้วย ซึ่งหากจะต้องมีการตรวจสอบทั้งอายุและเลขประจำตัวประชาชนของเด็กด้วย คงต้องใช้เวลา ในขณะนี้ที่เจ้าหน้าที่ก็มีจำนวนจำกัด

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบให้คณะทำงาน โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน ไปศึกษาแนวทางการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้ “รัฐจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม” ซึ่งปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนรัฐได้รับเงินรายหัวมากกว่านักเรียนโรงเรียนเอกชน ในขณะที่ผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสูงกว่าทุกรายวิชา ถือเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก จึงให้คณะทำงานไปศึกษาในเรื่องนี้ และเป็นเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาข้อมูลไว้แล้วเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา


Written อิชยา กัปปา, นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ธนภัทร
จันทร์ห้างหว้า, อิทธิพล รุ่งก่อน

Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  090 126 ปี ศธ.
  089 บทความ 126 ปี ศธ.
  088 ผลประชุม ก.ค.ศ.3/2561
  086 เตรียมจัดงาน 126 ปี ศธ.
  083 ไล่ออกข้าราชการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ
  081 อนุมัติเชี่ยวชา
  067 เฉลิมฉลองครบ 10 ปี ส่งเสริมการอ่าน
  062 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์
  054 เลขาฯ รมว.ศธ.ให้กำลังใจนักเรียนตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ
  045 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2561
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ