.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 93/2561
ศธ.เดินหน้าฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะ Vocational Boot Camp (E2E) ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เฟส 3


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเฟส 3 “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employment : Vocational Boot Camp (E2E)" ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวิชัย ผิวสะอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะฯ (E2E) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อช่วงปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ซึ่งพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 1 แสนคน มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถนำไปประกอบอาชีพ ต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ รวมทั้งภาครัฐได้พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและความต้องการของประเทศ โดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม โดยมีสถานประกอบการร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร ทำให้ได้มาซึ่งหลักสูตรคุณภาพ ตลอดจนส่งวิทยากรมาช่วยฝึกอบรมในทุกรายวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานจริง  สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0

ส่วนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เป็นการทำงาน "สานพลังประชารัฐ" ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมร่วมกัน เพื่อเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้ผู้เรียน ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ว่างงานหรือต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สามารถทำงานร่วมกับองค์กรและสถานประกอบการได้อย่างกลมกลืน เป็นกำลังคนที่ทรงคุณค่าพร้อมจะพัฒนาประเทศและความสามารถในการแข่งขันระดับสากล


 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E2E) ครั้งที่ 3 นี้ เป็นครั้งที่ "โดนใจที่สุด" เพราะมีจุดมุ่งหมายให้ภาคเอกชนเข้ามาเปิดหลักสูตรระยะสั้นที่มีความต้องการจริง ๆ แล้วเด็กได้งานทำเลย ซึ่งต่างไปจากการฝึกอบรมครั้งที่ผ่านมาซึ่งมีหลักสูตรมากกว่า 1,000 หลักสูตร แต่ปีนี้เหลือ 47 หลักสูตร เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดพบว่าหลายหลักสูตรเป็นการจัดแบบภายในหรือไม่ได้เริ่มต้นจากเอกชน และไม่ได้นำไปสู่การได้งานทำจริง ๆ ส่วนครั้งนี้สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ คือเอกชนเริ่มต้น ส่วนภาครัฐดูแลเรื่องกลไกต่าง ๆ โดยเป้าหมายสุดท้ายคือ "การได้งานทำ"

ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีหลักสูตรน้อย ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้น เพราะต้องตรวจสอบคัดเลือกหลักสูตรที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ออกไป ขณะนี้อาจจะดูว่าจำนวนหลักสูตรยังน้อยอยู่ แต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมหนัก ในอนาคตจึงสามารถขยายผลไปได้เรื่อย ๆ ตามหลักการที่เริ่มต้นไว้แบบนี้ ตลอดจนฝากที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร) ที่ดูแลทีมสานพลังประชารัฐ E2 (การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ) ให้มาช่วยด้านนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในการให้ภาคเอกชนและโรงเรียนอาชีวะของญี่ปุ่น เข้ามาเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศ โดยใช้อำนาจ ม.44 คำสั่งที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเลขาธิการ กอศ. จะประชุมร่วมกับตัวแทนสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อเตรียมการต่อไปด้วย

 

47 หลักสูตร
ใน
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ฐานสมรรถนะฯ (E2E) ครั้งที่ 3

  • หลักสูตรกลุ่ม First S-Curve เช่น หลักสูตรบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ตสกี หลักสูตรสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรจัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบ Application online หลักสูตรการปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม เป็นต้น

  • หลักสูตรกลุ่ม New S-Curve เช่น หลักสูตรควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรบริการล้อยางและระบบเบรกอากาศยานส่วนบุคคล หลักสูตรเขียนแบบและทำรายละเอียดงานโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (BMI)  หลักสูตรงานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว เป็นต้น

โดยวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 253 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 656 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีตัวเลขผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและลงทะเบียนจำนวนกว่า 13,000 คน

 

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit อธิชนม์ สลางสิงห์, กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
   
  082 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาฯ
  080 ตรวจเยี่ยม วท.สกลนคร
  063 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสงคราม
  058 อาชีวะพรีเมี่ยม
  052 ตรวจเยี่ยม วท.กำแพงเพชร
  026 เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ระยอง
  010 ต้อนรับแชมป์โลกแกะสลักหิมะ วอศ.อุบลราชธานี
  658 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่พิษณุโลก
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
  570 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ