.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 82/2561
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก อนุกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

● มอบหมายงานคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายงานตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จำนวน 4 คณะ เพื่อให้งานเกิดความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

     1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ
    2. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นเลขานุการ
    3. คณะอนุกรรมการจัดงาน มีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สอศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นเลขานุการ
    4. คณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน มีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานอนุกรรมการ และ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และ 9 เป็นเลขานุการ

● เห็นชอบการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ ภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC

ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้

  • วันที่ 8 เมษายน 2561 จะมีการเจรจาธุรกิจความร่วมมือต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัล ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคธุรกิจ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศในปี 2559 และ 2560 ตลอดจนผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำนวนรวมกว่า 100 ผลงาน

  • วันที่ 9 เมษายน 2561 พิธีเปิดโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และการประชุมเจรจาแสดงความจำนงในการช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่
       - เจรจาซื้อสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ หากใช้ประโยชน์ได้
       - หากสิ่งประดิษฐ์ยังไม่ถูกลักษณะการใช้ประโยชน์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มและซื้อสิ่งประดิษฐ์นั้น
       - ให้โจทย์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาในการนำไปสร้าง ผลิต เพื่อให้ภาคเอกชนรับซื้อต่อไป
       - ให้คำแนะนำการประกอบสิ่งประดิษฐ์เป็นธุรกิจต่อไป ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการภาคธุรกิจยืนยันที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษาในการเจรจาครั้งนี้มากกว่า 30 แห่ง

ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกประเภทให้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบการจัดงานของ ศธ.ที่ใช้กลไกการทำงานของประชารัฐมาร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ทางจังหวัดช่วยสร้างความรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย พร้อมสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดติดตามความคืบหน้าการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย

นายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้เรียนอาชีวะขาดความรู้เรื่องการตลาด การขาย การคำนวณต้นทุน และการทำบัญชี ทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมายังไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง หากสามารถฝึกให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการทำตลาด สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชนได้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


Written by ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
   
  082 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาฯ
  080 ตรวจเยี่ยม วท.สกลนคร
  063 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่สมุทรสงคราม
  058 อาชีวะพรีเมี่ยม
  052 ตรวจเยี่ยม วท.กำแพงเพชร
  026 เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ระยอง
  010 ต้อนรับแชมป์โลกแกะสลักหิมะ วอศ.อุบลราชธานี
  658 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่พิษณุโลก
  601 นายกฯ มอบนโยบายจัดการศึกษาใน EEC ที่ชลบุรี
  570 ตรวจศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ที่ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ