.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 74/2561
ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2561


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญดังนี้

● ศธ.เตรียมประสาน สสส.ดูแลกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (13 มี.ค.61) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ปิดเทอมสร้างสรรค์ เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้" เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจรรมที่เป็นประโยชน์ มีโอกาสหารายได้พิเศษเพิ่มเติมในช่วงปิดเทอม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่น ๆ

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประสานงานกับ สสส. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียนนี้


นายกฯ สั่ง ป.ป.ท. ร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบทุกกระทรวง

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ท.) ไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ทุกโครงการที่พบว่ามีปัญหาทุจริต โดยจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรม และให้ทุกกระทรวงไปเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน หากดำเนินงานล่าช้ากว่าที่มอบหมายให้ ป.ป.ท. ตรวจสอบ ให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานนั้น ๆ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในองค์กรหลัก ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนต่าง ๆ ทุกกองทุน ให้ตรวจสอบการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งว่ามีปัญหา ข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคประการใดหรือไม่ แล้วนำสรุปรายงานต่อ รมว.ศึกษาธิการ โดยด่วน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร แจ้งให้ที่ประชุมเพิ่มเติมด้วยว่า นายกรัฐมนตรีต้องการให้แต่ละกระทรวงมีผลงานออกมาเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีภายในเวลา 3 เดือน


● ศธ.รายงานความคืบหน้าการใช้ยางพารา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรสวนยางพารา

สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารานั้น

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า ได้เชิญผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้แทน สพฐ. มาร่วมกันหารือถึงปัญหา เพื่อกำหนดรูปแบบรายการการใช้ยางพารา ไม่ว่าจะเป็นพื้นสนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามฟุตซอล ตลอดจนลานกีฬาเด็กประถม โดยได้ตรวจสอบยางพาราที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พบว่ามีบริษัทที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี 2558 มียางพาราที่คุณภาพดีมากและเคยทำพื้นสนามกีฬาให้โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมมาแล้ว จึงมอบข้อมูลและรายละเอียดให้กับผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางให้ ศธ. สามารถจัดหายางพารามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่ ศธ. พยายามสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การยางแห่งประเทศไทย และกรมราชทัณฑ์ ร่วมกันสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตร "เทคโนโลยีการยาง" เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล


กศน.เดินหน้า "ไทยนิยม ยั่งยืน"

น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. รายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ว่า กศน.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ กอ.รมน.จังหวัด จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ให้แก่ข้าราชการกว่า 15,000 คน ในพื้นที่ 30 จังหวัด และสร้างวิทยากรบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งผลดำเนินการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "ข้อที่ 1 สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง"

นอกจากนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและบรรจุเป็นกำลังพลของ กอ.รมน. และได้แต่งตั้ง ผอ.กศน.จังหวัด เข้าร่วมเป็นกรรมการและเป็นกำลังพลของ กอ.รมน.จังหวัด ด้วย


● แนะเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชารัฐ ลดปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้หารือกับที่ประชุมองค์กรหลัก กรณีโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) มีชื่อซ้ำซ้อนกับโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโรงเรียนประชารัฐนั้นมาจาก "โครงการสานพลังประชารัฐ" ที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมขับเคลื่อน จึงเห็นควรให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสานพลังประชารัฐ” เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เริ่มต้นมา

และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่ สพฐ. ร่วมกับ สอศ. จัดทำขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี


คณะสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะสมาชิกจากองค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation : OIC) ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และเข้าพบตนในฐานะ รมช.ศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากการพบปะครั้งนี้ Mr Salih Mutlu Sen เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสาธารณรัฐตุรกี หัวหน้าคณะ OIC กล่าวชื่นชมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเรียนสายสามัญควบคู่กับการเรียนศาสนา เพื่อพัฒนาเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ในสายสามัญ สามารถเทียบโอนวุฒิการศึกษาได้ โดยเรียนทั้งสายวิทยาศาสตร์ สายสังคม และสายอาชีพ นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งตนได้ชี้แจงว่า ศธ.ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมากว่า 3 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในส่วนของโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน ได้ยึดโยงกับอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ

อีกทั้ง ศธ.ได้ร่วมกับผู้นำทางศาสนา และองค์กรภาคประชาชน พัฒนาหลักสูตรขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จทั้ง 2 ส่วน คือ 1) หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เป็นหลักสูตร 6 ปีสำหรับชั้นประถมศึกษา ที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเริ่มใช้ในปีแรกและจะมีการประเมินผลว่าควรมีการพัฒนาอย่างไรต่อไป

ในส่วนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่เดิมมีการสอนหลากหลายแนวทางนั้น ได้มีการร่วมหารือโดยนำข้อดีจากทุกแนวทาง มาจัดทำเป็น 2) หลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับหลักสูตรประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย เพื่อความเข้าใจในการทำงาน ประถมเรียน 4 ปี มัธยมต้นเรียน 3 ปี มัธยมปลายเรียน 3 ปี รวม 10 ปี เรียกว่าหลักสูตร 4-3-3 โดยยืนยันว่าทั้ง 2 หลักสูตรนั้นได้รับความเห็นชอบและเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้เรียนผู้สอนในพื้นที่ ที่สำคัญคือได้รับความเห็นชอบจากสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

นอกเหนือจากการเยี่ยมชมหน่วยงานสถานศึกษาแล้ว คณะสมาชิก OIC ยังได้เยี่ยมชมการทำงานโดยทั่วไปของรัฐบาล โดยหัวหน้าคณะ OIC กล่าวชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทย ที่มีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เปิดกว้าง โปร่งใส จริงใจ และก่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคประชาชน รวมถึงจะนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไปถ่ายทอดให้กับประเทศสมาชิก 57 ประเทศ ในการประชุมระดับโลก ที่ประเทศปากีสถาน ช่วงปลายเดือนนี้ต่อไป


Written ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit
กิตติกร แซ่หมู่, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  070 Public School
  066 รมว.ศธ.แต่งตั้ง คกก.สร้างความรับรู้ความเข้าใจของกระทรวง
  061 เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561
  059 สรรหาเลขาธิการคุรุสภา
  057 ประชุมองค์กรหลัก 5/1561
  050 ประชุมองค์กรหลัก 4/1561
  049 ห้องเรียนภาษาจีน
  043 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2561
  042 ชำระใบประกอบวิชาชีพ
  040 ศธ.ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ